Filmformidling 210

Læringsutbytte

Film og administrasjon

Studenten skal

  • Utvikle kompetanse som arrangør av filmvisninger
  • Kunne gjere greie for offentlege filminstitusjonar og -organisasjonar
  • Setje seg inn i offentlege styringsdokument og støtteordninger for filmfeltet, samt krav til søknadsskriving

Film og samfunn

Studenten skal

  • Kunne gjere greie for filmen sin funksjon og sosiale kontekst i både historisk perspektiv og samtidsperspektiv med vekt på norsk og europeisk film
  • Kunne analysere og drøfte bruk av film i ulike samanhenger
  • Kunne analysere og vurdere filmkritikk og -omtale i pressa

Innhold

Film og administrasjon:

Arrangering av filmvisninger, organisering av filmfeltet, offentlege filminstitusjonar og -organisasjonar, filmpolitikk og offentlege styringsdokument, samt søknadsarbeid og støtteordningar for filmfeltet

Film og samfunn:

Filmdramaturgi, filmteori, filmsosiologi, filmjournalistikk og filmhistorie

Frå tradisjonell film til digital framtid

210 Filmformidling er eitt av tre valfrie emne på 2. året. Formidling i vid forstand er sentralt i emnet. Undervisninga legg til grunn utgreiingar og forskningsbaserte rapportar om filmfeltet.

delar av pensumlitteraturen kan vera på dansk, svensk eller engelsk.

Arbeids- og læringsformer

Forelesingar og seminar

Fagturar

To obligatoriske gruppearbeid med munnleg framlegging

Munnlege og skriftlege øvingar

Det er krav om 80% deltaking på timeplanlagde seminar/prosjekt.Obligatorisk deltaking på alle felles fagturar for heile årskullet. Ved manglande deltaking må studenten skrive ein rapport som tek føre seg det aktuelle emnet. Det er ikkje eit krav at studentane skal vere til stades ved all undervisning. Ein rår likevel til at undervisninga blir følgd regelfast.

Vurderingsformer

Obligatorisk skriftleg oppgåve som tel 40 % av samla karakter. Skriftleg individuell 5-timars eksamen som tel 60 %. Graderte karakterar. Både oppgåve og slutteksamen må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Bokstavkarakterar, A (best) - F (ikkje stått).

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bente Støa <Bente.StoaSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 11.02.2013