Examen Philosophicum 3524

Læringsutbytte

Læringsutbytte består av kunnskap/forståelse, ferdigheter og kompetanse man forventer at studenten har tilegnet seg gjennomføring av emnet:

Kunnskap/forståelse:

  • Kjennskap til viktige begreper, epoker og sentrale tenkere i filosofiens historie
  • Kjennskap til hovedtrekk i nyere tids vitenskapshistorie
  • Kunnskap om og forståelse av sentral filosofiske posisjoner, forskjellene mellom dem og innvendinger mot dem
  • Kjennskap til viktige begreper og prinsipper innen etikk (moralfilosofi)
  • Kunnskap om og forståelse av etiske posisjoner forskjellene mellom dem og innvendinger mot dem

Ferdigheter:

  • Evne til å gjengi og foreta enkel analyse av argumentasjonen for en bestemt filosofisk eller etisk posisjon
  • Evne til å gjengi og foreta enkle drøftinger av sentrale problemstillinger innen filosofihistorie, vitenskapshistorie og etikk
  • Evne til å fremstille de viktigste motsetningene mellom ulike filosofiske og etiske posisjoner

Kompetanse:

  • Kunne identifisere og drøfte filosofisk relevante problemstillinger innen andre fag

Innhold

Examen philosophicum skal, gjennom studiet av filosofi- og vitskapshistorie og av etisk-teoretiske emne og problemstillingar, ta for seg dei generelle problemstillingane om virkelighet, kunnskap og menneske som har prega vår tradisjon og dermed vore bestemmande for Vestens tenking generelt.
Studentane vil her få ei innføring i sentrale filosofiske problemstillingar frå den greske antikken frem til nyare tid. Det vil bli lagt vekt på å vise korleis den filosofiske tenkinga består av ein systematisk refleksjon over fundamentale spørsmål utan klare svar, og at filosofien derfor har karakter av ein kontinuerlig debatt der det ikkje er svara, men spørsmåla og argumentasjonen som gjer det til ein filosofisk debatt. Ved å få innblikk i denne debatten, vil studentane kunne utvikle si evne til refleksjon over tema som har ei grunnleggande innverknad innanfor ulike virkelighetsområde - slik som vitskap, religion, etikk og politikk. Samtidig vil dei kunne få eit meir reflektert tilhøve til dei omgrepsmessige føresetnadene som ligg til grunn for dominerande tenkemåtar i den vestlige kulturen. Grunnleggande problemstillingar innanfor metafysikk/ontologi, erkjenningsteori, etikk, naturfilosofi og religionsfilosofi vil bli behandla.

Arbeids- og læringsformer

Forelesningar, 3 - 4 undervisningstimar i veka.

Vurderingsformer

Undervegsvurderinga i emnet femner om skriftlege prøver somtel 40% av den endelege karakteren. Avsluttande skriftleg eksamen tel 60%. Både undervegs- og sluttprøva må vere bestått for å få bestått karakter i emnet. Graderte karakterar

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sven Arntzen <Sven.ArntzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 11.02.2013