Akademisk skriving 3319

Læringsutbytte

  • Kunnskap om vitenskapelig forfatterskap
  • Kunnskap om sjangerkonvensjoner
  • Kunnskap om stadiene i skriveprosessen
  • Kunnskap om disponeringen av og oppbyggingen av ulike typer akademiske tekster
  • Kunnskap om bruk av kilder og referanser
  • Kunnskap om sitatteknikk
  • Kompetanse i praktisk skriving

Innhold

Innføring i korleis akademiske tekstar er bygde opp. Korleis gi tekstar ein form som er i samsvar med akademiske konvensjonar og formidlar innhold på eit fagleg forsvarlig og hensiktsmessig vis. Innføring i korleis skrive klåre, samanhengande og logisk oppbygde tekstar. Forståing av forskjellen mellom å gjere greie for og å drøfte. Bruk av kjelder og referansar, praktisering av ulike sitatteknikkar. Bruk av kilder/kunnskapsstoff henta frå Internett. Bruk av fotnotar og sluttnotar. Korrekt oppsett av litteraturlister.

Arbeids- og læringsformer

7 leksjonar, kvar på 3 timer. Leksjonane vil bestå av forelesingar og praktisk arbeid med akademiske tekstar.

Vurderingsformer

Ei obligatorisk, individuell innlevering som vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sture Kvarv <Sture.KvarvSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 11.02.2013