Statistikk I 6005

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning og statistikk som andre emner i studiet kan bygge videre på. Studentene skal forstå betydningen av å bruke statistiske metoder, kunne forstå og tolke grunnleggende statistiske begrep og selv kunne gjennomføre enkle analyser.

Innhold

Emnet er delt i to: Sannsynlighetsregning og statistisk analyse. Emnet starter med grunnleggende sannsynlighetsregning. Deretter kommer stokastiske variabler, både diskrete (bl.a. binomisk, hypergeometrisk og Poisson-fordeling) og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger (bl.a. normalfordeling og normaltilnærming). Den statistiske analysen omfatter estimering, konfidensintervall, hypotesetesting og regresjon. i tillegg gis det en kort innføring i beskrivende statistikk.

Arbeids- og læringsformer

3-4 timer forelesning i uka i vårsemesteret.

Vurderingsformer

Skriftlig sluttprøve, 4 timer

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Per Chr. Hagen <Per.Chr.HagenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bergit Grivi - 08.02.2012