Programmering 5608

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper om grunnleggende begrep, metoder og språk som blir benyttet i programutvikling. Studentene skal opparbeide seg et faglig grunnlag for å kunne forstå og analysere sentrale komponenter i andres program, og kunne formulere aktuelle algoritmer og modeller i sine egne program. De skal beherske grunnleggende teknikker og utviklingsverktøy, og være i stand til å utvikle enkle applikasjoner med grafisk brukergrensesnitt i et objektorientert programmeringsspråk. Studentene skal ha fått kunnskaper og ferdigheter innen problemløsning helt generelt, som de vil kunne bruke både i andre emner på studiet og i sin fremtidige yrkesutøvelse.

Innhold

Program, programmeringsverktøy og programutføring.Dokumentasjon og testing. Sentrale programkonstruksjoner som variabler, datatyper, uttrykk, valg, gjentak (løkker) og tabeller. Videre litt om klasser, objekt, metoder, parameteroverføring, samarbeid mellom objekt og objektsamlinger. Filer og unntak. Grafiske brukergrensesnitt og hendelseshåndtering. Introduksjon til subklasser og programmeringsgrensesnitt (interface).

Arbeids- og læringsformer

6 timer forelesninger og øvinger pr uke i vårsemesteret.

Vurderingsformer

En 5 timers, individuell, skriftlig sluttprøve. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til sluttprøven.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Roy M. Istad <roy.istadSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bergit Grivi - 29.12.2011