Informasjonsbehandling 6064

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

 • kunne delta i planlegging og utvikling av IT-systemer og IT-infrastruktur for ulike organisasjoner,
 • kunne vurdere etiske og juridiske sider ved bruk av elektronisk lagret informasjon,
 • forstå grunnleggende forutsetninger som elektroniske forretningsmodeller bygger på,
 • forstå den rollen elektroniske informasjonssystemer har for interne forretningsprosesser.

Studenten skal ha ferdigheter i:

 • oppbygging og utvikling av modeller i regneark med vekt på forretningsvirksomhet,
 • oppbygging og utvikling av dokumentmaler,
 • oppbygging og utvikling av presentasjoner,
 • oppbygging og utvikling av regnearksmodeller ved hjelp av programkode.

Innhold

Den teoretiske delen av emnet inneholder temaer om:

 • Oppbygging og virkemåte for fysiske og virtuelle datamaskiner,
 • Internett, IT-infrastruktur og kommunikasjonsprotokoller, trådløse nett.
 • Etikk, jus og elektronisk lagret informasjon.
 • Datasikkerhet og sikkerhetsarktitekturer.
 • Forutsetninger for elektroniske forretningsmodeller med eksempler.
 • Grunnleggende om systemutvikling og programmering av regneark.

Den praktiske delen av emnet inneholder temaer om:

 • Oppbygging av og utvikling av dokumentmaler.
 • Oppbygging og utvikling av regnearksmodeller.
 • Oppbygging og utviklng av regnearksmodeller med Visual Basic.
 • Oppbygging og utvikling av presentasjoner.

Det vil bli lagt størst vekt på ferdigheter i regneark.

Arbeids- og læringsformer

 • Lærerstyrt tid: 4-7 timer forelesning/øvinger på datamaskin/veiledning pr uke i høstsemesteret. Emnet blir samordnet med emne 6003 Informasjonsbehandling (7,5 studiepoeng).
 • Studentens egen tid: Det blir lagt til rette for ukentlige kollokvieoppgaver og fordypning i form av innleveringsoppgaver. Dette er tenkt som eksamenstrening. Oppgavene løses fortrinnsvis gruppebasert.

All informasjon underveis i emnet blir lagt ut på høgskolens e-læringssystem. Emnet egner seg derfor godt for fjernstudenter som har tilgang til internett. En høy andel av øvingene på egen datamaskin er tilgjengelige på video via Fronter.

Vurderingsformer

Studenten leverer et antall obligatoriske skriftlige arbeider underveis som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Plan for innleveringer blir presentert ved studiestart. Innleveringene vurderes med godkjent/ikke godkjent. En 5 timers obligatorisk sluttprøve teller 100 % og danner grunnlag for endelig karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Hans Petter Høie <Hans.P.HoieSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bergit Grivi - 29.12.2011