IT-ledelse 6113

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha kunnskaper og innsikt i hvordan informasjonsteknologi (IT) og informasjonssystem(IS) kan bidra til økt effektivitet og verdiskapning i organisasjoner, og kjenne til ulike kategorier av systemløsninger. Studentene skal kunne bidra aktivt i prosesser som krever god kommunikasjon mellom IT-avdelingen og andre fagmiljø. Studentene skal ha innsikt i sentrale aspekt i planlegging, organisering og ledelse av IT/IS-aktiviteter.

Innhold

Informasjonsteknologiens rolle i organisasjoner. Trender, konsepter og teknologi. Kategorier av informasjonssystem(IS) og strategier for elektronisk forretningsdrift. IS for ledelse, beslutningsstøtte, kundebehandling, markedsføring, økonomistyring, material/produksjonsstyring, dbms/datavarehus og analyse, serviceledelse og sosiale medier. Valg av infrastrukturløsninger og sourcingstrategier, arkitektur og informasjonssikkerhet, vurdering av egenutvikling, implementasjon lokalt og ulike skytjenester (cloud). Forutsetninger for valg av løsninger; IT-forutsetninger, organisatoriske forutsetninger. Utvikling og iverksetting av IT-strategier og IT-planer. Administrasjon, planlegging og forvaltning av organisasjoners IT/IS-løsninger. Ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser. Samspill mellom teknologi, menneske og organisasjon i systemutvikling og organisasjonsutvikling. IT/IS og juridiske aspekt, avtaler, etikk og normer. IS og informasjonsressursers rolle i organisasjoners informasjonsbehandling. Informasjonsledelse, informasjonsforvaltning, kvalitetssikring og personvern.

Arbeids- og læringsformer

4 timer forelesning, øving og veiledning pr. uke.

Vurderingsformer

En 3 timers, individuell, skriftlig sluttprøve. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ingrid Sundbø <ingrid.sundboSPAMFILTER@hit.no> - 31.10.2011