IT-ledelse 5613

Læringsmål

Emnet skal gi kompetanse i hvordan informasjonsteknologi (IT) kan bidra til økt effektivitet og verdiskapning i organisasjoner. Emnet skal gjøre studentene i stand til å bidra aktivt i prosesser som krever god kommunikasjon mellom IT-avdelingen og andre fagmiljø. Målet med emnet er å gi en innføring i planlegging, organisering og ledelse av IT-aktiviteter.

Innhold

Informasjonsteknologiens rolle i organisasjoner. Trender, konsepter og tenkologi. Utvikling og iverksetting av IT-strategier og IT-planer. Administrasjon, planlegging og forvaltning av organisasjoners IT-løsninger. Ledelse av utvikling- og omstillingsprosesser. Samspill mellom teknologi, menneske og organisasjon i systemutvikling og organisasjonsutvikling. IT og juridiske aspekt, avtaler, etikk og normer. Informasjonsledelse. Informasjonssystemers og -ressursers rolle i organisasjoners informasjonsbehandling. Informasjonsforvaltning, kvalitetsikring og personvern.

Organisering

3-4 timer forelesning, øving og veiledning pr uke i vårsemesteret.

Vurderingsformer

Underveisevaluering i form av obligatoriske oppgaver som skal være godkjente før man kan gå opp til individuell, skriftlig 4 timers sluttprøve.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ingrid Sundbø <ingrid.sundboSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 20.02.2011