978 Tverrfaglig veiledning 1, samlingsbasert, fordypning

Innledning

Tverrfaglig veiledning henvender seg til personer innen helse- og sosialsektoren, barnehage og skole og annen privat eller offentlig virksomhet. Det er et studium for deg som ønsker både en praktisk og en teoretisk forståelse av hva veiledning kan være.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe er fagpersoner som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning. Studiet kan være aktuelt for øvingslærere knyttet til høgskolen og veiledere for nyutdannede. Studenter med tilknytning til utviklings- og innovasjonsarbeid er også aktuelle målgrupper for studiet. Opptakskrav 3-årig utdanning på universitet-/høgskolenivå eller tilsvarende. I tillegg kreves minst ett års relevant yrkespraksis etter endt utdanning. (Høgskolen kan dispensere fra kravene til minimum 1 års relevant yrkespraksis etter særskilt søknad).

Mål for studieprogrammet

Studentene skal tilegne seg kunnskap og utvikle innsikt i pedagogiske, yrkesfaglige og individuelle premisser for veiledningsprosessen. Gjennom teoretiske og praktiske øvelser skal studentene utvikle egen veiledningskompetanse og utvikle innsikt i ulike veiledningstradisjoner og planlegge, gjennomføre og vurdere egen veiledning. Studentene skal kunne reflektere omkring egen veiledning og vurdere denne blant annet i lys av veiledningsteori samt å kunne reflektere kritisk over egen og medstudenters veiledning.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Obligatorisk emne
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
15PVEIL Praktisk Veiledning 15,00 O 15  
15TVEIL Tverrfaglig Veiledning 15,00 O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er bygd opp med modulene praktisk veiledning og tverrfaglig veiledning â 15 studiepoeng. Disse utgjør tilsammen 30 studiepoeng.

Vurderingsformer

Se gjeldende emner over.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helge Røys <helge.roysSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 21.07.2010