30SPESP2 Spesialpedagogikk påbygging 2, nettbasert m/samlinger

Innledning

Delvis nettbasert studie i spesialpedagogikk, bygger på 60 stp spesialpedagogikk e.l.

Denne fordypningsenheten bygger på spesialpedagogikk av ett års varighet (60 studiepoeng) eller tilsvarende. Hver modul går over ett semester.

Studiet organiseres som delvis nettbasert med ca 3 fysiske samlingsdager (dagtid, Notodden) - per modul.

Hver av de tre modulene à 10 studiepoeng,

  • Sosiale- og emosjonelle lærevansker
  • Språk-, lese og skrivevansker
  • Migrasjonsrelaterte lærevansker

Modulene kan tas uavhengig av hverandre.

Undervisning og læring foregår

  • via klasserom på nett (Fronter)
  • på fysiske samlinger (Notodden)
  • ved selvstudium

Det tas forbehold om evt. endringer og tilstrekkelig antall søkere for igangsettelse.

Mål for studieprogrammet

Målet for studiet er å videreutvikle studentenes kunnskap og evne til refleksjon knyttet til funksjons- og lærevansker sett i et interaksjonsperspektiv. Fokus rettes mot å forebygge, avhjelpe og redusere vansker innenfor emnene til de tre modulene.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Spesialpedagogikk påbygging 2 - 30SPESP2
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
30SPESP2 Spesialpedagogikk påbygging 2 30,00 O      
Sum: 10 10 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Sosiale- og emosjonelle lærevansker (10 studiepoeng)

Målsetting

Målet er å utvikle forståelse og kunnskap om teoretiske og empiriske tilnærminger til hvordan sosiale- og emosjonelle lærevansker kan forklares, forebygges og reduseres i barnehage og skole.

Innhold

- Tilnærminger til sosiale- og emosjonelle lærevansker

- Tilknytningens betydning

- Risiko- og beskyttelsesfaktorer

- Virksomme tiltaksmodeller

Litteratur

Ca 700 s.

Arbeidsformer

Arbeids- og læringsformene i studiet vil veksle mellom samlinger med forelesninger/seminar, nettbaserte diskusjoner og individuelt arbeid med bla en obligatorisk arbeidsoppgave, der et muntlig framlegg kan inngå. Semesterplan vil angi nærmere omfang av obligatoriske komponenter.

Språk-, lese- og skrivevansker (10 studiepoeng)

Målsetting

Målet er å utvikle forståelse og kunnskap om teoretiske og empiriske tilnærminger til hvordan språk-, lese-, og skrivevansker kan forklares, forebygges og avhjelpes i barnehage og skole.

Innhold

- Tilnærminger til språkvansker og læring

- Tilnærminger til lese- og skrivevansker

- Spesifikke språk-, lese- og skrivevansker

- Risiko- og beskyttelsesfaktorer

- Forebyggende og evidensbaserte tiltak

Litteratur

Ca 700 sider

Arbeidsformer

Arbeids- og læringsformene i studiet vil veksle mellom samlinger med forelesninger/seminar, nettbaserte diskusjoner og individuelt arbeid med bla en obligatorisk arbeidsoppgave, der et muntlig framlegg kan inngå. Semesterplan vil angi nærmere omfang av obligatoriske komponenter.

Migrasjonsrelaterte lærevansker (10 studiepoeng)

Målsetting

Målet er å utvikle forståelse og kunnskap om teoretiske og empiriske tilnærminger til hvordan migrasjonsrelaterte lærevansker kan forklares, forebygges og avhjelpes i barnehage og skole.

Innhold

- Tilnærminger til migrasjonsrelaterte lærevansker

- Kriser og traumer

- Tospråklighet, morsmål og andrespråk

- Samarbeid med foreldre

- Forebyggende og evidensbaserte tiltak

Litteratur

Ca 700 sider

Arbeidsformer

Arbeids- og læringsformene i studiet vil veksle mellom samlinger med forelesninger/seminar, nettbaserte diskusjoner og individuelt arbeid med bla en obligatorisk arbeidsoppgave, der et muntlig framlegg kan inngå. Semesterplan vil angi nærmere omfang av obligatoriske komponenter


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Tone Marit Tesdal <tone.m.tesdalSPAMFILTER@hit.no> - 26.10.2010