VUDM3 Matematikk 3, nettbasert

Innledning

Matematikk er en viktig del av vår kultur, både som vitenskap og som redskap innenfor forskjellige områder i samfunnet, ikke minst i andre vitenskaper. Matematikk spiller også en sentral rolle innen mange former for skapende virksomhet. Derfor er matematikk et sentralt fag i grunnskolen og i allmennlærerutdanningen. Gjennom studier i matematikk i lærerutdanningen vil studentene møte faget i flere sammenhenger. I tillegg til rene kunnskaper i matematikk settes et spesielt fokus på fagets egenart og læring av matematikk.

Målområdene er beskrevet i større detalj i rammeplanen for lærerutdanningen av 1999, og denne vil bli fulgt med noen justeringer.

Målgruppe og opptakskrav

Lærere i grunnskole og videregående opplæring.

Mål for studieprogrammet

Se fagplanene for de to modulene (nedenfor).

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Obligatoriske emner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15MA3F1 Matematikk 3, modul 1, tallære og
didaktikk
15,00 O 7,5 7,5        
15MA3F2 Matematikk 3, modul 2, geometri,
vektorregning og lineær algebra
15,00 O 7,5 7,5        
Sum: 15 15 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprogrammet består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Modul 1 dekker tallære og didaktikkk, Modul 2 dekker vektorregning, geometri, lineær algebra og didaktikk. Modulene kan tas enkeltvis. Begge moduler går over et helt studieår, med avsluttende skriftlig prøve i mai/juni. Flere detaljer finnes i fagplanene for de to modulene.

Arbeids- og læringsformer

Kurset er et internettbasert fjernundervisningskurs. Formidlingen skjer i det vesentlige gjennom undervisningsbrev og gjennom diskusjonsforum på Internett.

Vurderingsformer

Hver modul gis separat karakter og avsluttes med hhv én 6 timers (modul 1) og én 5 timers (modul 2) individuell, skriftlig prøve under eksamensvilkår. Det gis bokstavkarakterer fra A til F, med A som beste karakter og E som dårligste karakter for bestått. Kandidater som ikke består får karakteren F.

De fagdidaktiske arbeidene er oligatoriske arbeidskrav, og vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Alle delemner som inngår i en endelig karakter i en modul må være bestått for at hovedemnet skal få bestått karakter.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Dan Roaldsøy <dan.roaldsoySPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 09.09.2010