VUDM1 Matematikk 1, nettbasert

Innledning

Matematikk er en viktig del av vår kultur, både som vitenskap og som redskap innenfor forskjellige områder i samfunnet, ikke minst i andre vitenskaper. Matematikk spiller også en sentral rolle innen mange former for skapende virksomhet. Derfor er matematikk et sentralt fag i grunnskolen og i allmennlærerutdanningen. Gjennom studier i matematikk i lærerutdanningen vil studentene møte faget i flere sammenhenger. I tillegg til rene kunnskaper i matematikk settes et spesielt fokus på fagets egenart og læring av matematikk.

Målområdene er beskrevet i større detalj i rammeplanen for lærerutdanningen av 2003.

Målgruppe og opptakskrav

Lærere som underviser, eller skal undervise, i matematikk i grunnskolen, men som mangler formell utdanning i faget.

Lærere som har Matematikk 1 – 5 vekttall (15 stp) – etter rammeplan fra 1994 kan utvide utdanningen med 15 nye studiepoeng ved å ta modul 2 etter ny ordning. Studiet er også aktuelt for lærere i videregående opplæring som ønsker å bygge opp formell kompetanse i faget, og for førskolelærere som ønsker videreutdanning for å kunne undervise i skolen.

Mål for studieprogrammet

Se fagplanene for de to modulene (nedenfor).

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Obligatoriske emner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15MA1F1 Matematikk 1, modul 1 15,00 O 15          
15MA1F2 Matematikk 1, modul 2 15,00 O   15        
Sum: 15 15 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fjernundervisningskurset Matematikk 1 utdyper emner som er relevante for grunnskolens matematikk, og setter disse inn i en didaktisk sammenheng. Det er delt i to moduler, med avsluttende eksamener i slutten av høst- og vårsemesteret. I tillegg til de to skriftlige eksamenene skal studentene også levere et fagdidaktisk arbeid knyttet til hver av modulene. Det blir også tilbudt veiledning/tilbakemelding i forbindelse med øvingsoppgaver.

Arbeids- og læringsformer

Det meste av kommunikasjonen skjer gjennom 8 undervisningsbrev, 4 i hver modul, og gjennom kursets elektroniske klasserom i læringsportalen Fronter.

Vurderingsformer

I hver modul er det en 6 timers skriftlig prøve under eksamensvilkår. Følgende hjelpemidler er tillatt: Skrivesaker, passer og linjal, kalkulator, gjeldende læreplan (LK06).

Det gis bokstavkarakterer fra A til F, med A som beste og E som dårligste karakter for bestått.

De fagdidaktiske arbeidene er oligatoriske arbeidskrav, og vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Alle delemner som inngår i en endelig karakter i en modul må være bestått for at hovedemnet skal få bestått karakter.

Hver modul gis én karakter på vitnemålet.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Dan Roaldsøy <dan.roaldsoySPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 09.09.2010