303 Kultur og ledelse / Kultur og leiing, betalingsstudium

Målgruppe og opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse, med dei unnatak og overgangsordningar som følgjer av regelverket. Ein kan gjennomføre ein eller fleire modular. Det vil bli skrive ut karakterbevis for dei einskilde modulane.

Mål for studieprogrammet

Studietilboda har to målsetjingar. Det tek sikte på å gi studentane ei heilskapleg forståing for det rom og dei vilkår kulturlivet har i samfunnet, og gi kompetanse i emna kulturformidling/ kulturadministrasjon/ kultur og leiing. Studia rettar seg mot tilsette i den kommunale og fylkeskommunale kultursektoren, mot private og offentlege kunst- og kulturinstitusjonar og -organisasjonar og mot arrangørar. Studia vil også vera relevante for dei med kunstnarleg og/eller pedagogisk bakgrunn og for dei som arbeider med informasjon og formidling generelt.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Kultur og ledelse / Kultur og leiing, studieår 2010/2011
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
3489 Kultur og ledelse / Kultur og leiing,
Modul I
30,00 O 15 15    
3494 Kultur og ledelse / Kultur og leiing,
Modul II
30,00 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Arbeids- og læringsformer

Oppbygging, undervisnings- og læringsformer
Studia er lagt opp slik at det skal vere mogleg å kombinere studiet med fulltidsarbeid. Studia er basert på ein kombinasjon av undervisning, veiledning, sjølvstudium og løysing av oppgåver. Kjernen i undervisninga er to vekesamlingar pr. semester med to introduksjonsdagar i det første semester knytt til første samling. Det nettbaserte undervisingssystemet Fronter vil vere eit vesentleg hjelpemiddel i undervisinga, og utanom samlingane vil det vere kontakten mellom kursleiing, førelesarar og deltakarar. Det er derfor ein føresetnad at studentane har tilgang til Internett og e-post.

Pensum

Pensum er 5000 sider hvorav 600 sider er sjølvvald pensum knytt til oppgåveskrivinga fordelt på bolk I og II.

Vurderingsformer

Skriftlig gruppeoppgåve i haustsemesteret som tel 20 %, 5 timars individuell eksamen i pensumrelatert teori i vårsemesteret som tel 20%. Avsluttande skriftleg individuell oppgåve som tel 60 %. Ein nyttar bokstavkarakterar, der A til E er bestått, og F er ikkje bestått. Alle oppgåvene må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Med forbehold om endringer.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ralph Ingemar Stålberg <Ralph.StalbergSPAMFILTER@hit.no>,Geir Grothen <geir.grothenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Kristin Midtbø - 25.01.2011