30KVEIL Karriereveiledning, nettbasert m/samlinger

Innledning

Veiledning er et vidt begrep, og omhandler moderne temaer som mentor, coaching, workshop, teamwork etc. Utdanningsdirektoratet gir føringer om kompetansekrav til rådgivere og retten til nødvendig rådgiving innen yrkesveiledning.

Arbeidsplassen som lærings- og utviklingsarena

 • Nettverksbygging og kompetanseutveksling mellom personer med veiledningsoppgaver innenfor både offentlig og privat sektor

Formål med Karriereveiledning:

 • Yrkesveiledning og utdanningsveiledning overfor ulike mennesker.
 • Verktøy til egenutvikling hos veiledningssøkere.
 • Stimulere den enkelte til utforske, utvikle og uttrykke sine egne interesser og muligheter.
 • Rådsøker selv skal kunne ta selvstendige valg og legge planer for egen utdannings - og yrkeskarriere.

Livsfaseperspektiv i veiledning innenfor yrkes- og utdanningsfeltet:

 • Behov innenfor feltet i grunnopplæringen, innen høyere utdanning og i arbeidslivet.
 • I et raskt skiftende arbeidsmarked vil det oppstå behov for å imøtekomme krav om omstillinger.
 • Funksjonshemning, rehabilitering etter sykdom og tospråklig bakgrunn, veiledning spesielt innsiktet mot deres behov.

Linker til utdanningsdirektoratet ang. Karriereveiledning:

Kompetansekriterier for rådgivere, høring

Retten til nødvendig rådgiving, høring

Arbeidsformer og organisering i Karriereveiledning:

For mer informasjon, se link til studieplan i tabellen nedenfor.

Arbeidsformer:

 • Studiet Karriereveiledning er praksisorientert
 • Det tas utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer i veiledningssituasjoner.
 • På samlingene legges det opp til veksling mellom øvelser, gruppearbeid, framlegg og drøftinger.
 • Mellom samlingene skal deltagerne arbeide med studieoppgaver knyttet til samlingenes tematiske innhold og deltagernes arbeid ved egen arbeidsplass.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere og evt. endringer

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Karriereveiledning
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
30KVEIL Karriereveiledning 30,00 O 7,5 15 7,5
Sum: 7,5 15 7,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Torodd Hagen <torodd.hagenSPAMFILTER@hit.no>,Tone Marit Tesdal  <tone.m.tesdalSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Tone Marit Tesdal - 22.02.2011