15FAKT Fysisk aktivitet i skolen del 1, fordypning

Innledning

Regelmessig fysisk aktivitet blant barn og unge er viktig fordi det er nødvendig for normal vekst og utvikling av funksjonelle kvaliteter, og har stor betydning for trivsel og helse, både i oppveksten og senere i livet. Dessuten er regelmessig fysisk aktivitet sentralt for sosial utvikling og det å være i fysisk aktivitet har også en verdi i seg selv. På bakgrunn av en lang debatt om betydning av fysisk aktivitet for barn og unges helse og trivsel med tilhørende politiske dokumenter ble det fra 1. august 2009 vedtatt en endring av Forskrift til opplæringsloven. Det heter i forskrift til opplæringsloven § 1-1a om rett til fysisk aktivitet:

"Elevar på 5.-7. årstrinn skal jamleg ha fysisk aktivitet utanom kroppsøvingsfaget. Tilsaman skal dette utgjere 76 timar innanfor 5.-7. årstrinn, jf. fag- og timefordelinga. Den fysiske aktiviteten skal tilretteleggjast slik at alle elevar, utan omsyn til funksjonsnivå,kan oppleve glede, meistring, fellesskap og variasjon i skoledagen."

Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolehverdagen slik forskriften beskriver bør også imøtekomme anbefalingen fra helsemyndigheten om minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag for barn og unge med moderat til høyt intensitetsnivå. Dette er en stor oppgave for skolene med hensyn til ressurser timeplanlegging og kompetanse hos personalet. Dette studiet skal møte skolens behov for slik kompetanse og tar sikte på å gi personell som skal ha ansvar for tilrettelegging av fysisk aktivitet i skoledagen et faglig grunnlag som er i samsvar med forskriftens anbefalinger og anbefalingen fra helsemyndighetene om fysisk aktivitet blant barn og unge.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppen for studiet er personer som arbeider med fysisk aktivitet i skolen. Dette kan være lærere, kroppsøvingslærere, SFO-ansatte og assistenter.

Opptakskrav er generell studiekompetanse.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Obligatorisk emne:
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15FAKT Fysisk aktivitet i skolen 15,00 O 7,5 7,5        
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jorunn Halvorsen <Jorunn.HalvorsenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 11.12.2010