C0900 AutoCAD, fordypning

Innledning

Kurset tilbys hvert semester og har påmelding 1. september med oppstart medio september for høstsemesteret og påmelding 1. februar med oppstart medio februar for vårsemesteret.

Litteratur: Kolstad, Odd-Sverre: AutoCAD 2010, Gyldendal undervisning, ISBN 978-82-05-39359-2

Målgruppe og opptakskrav

Det er et krav at studenten har tilgang til AutoCAD (fullversjon eller LT).

Som nettstudent får du tilgang til studentlisens (fullversjon av programmet AutoCAD).

Mål for studieprogrammet

Kurset er nettbasert og gir deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av AutoCAD, samt en innføring i hva norske tegnestandarder sier om linjer, tekst, målsetting og skravering. Deltakerne lærer å gjøre de nødvendige tilpasninger slik at de kan fremstille tekniske tegninger i henhold til norske standarder.
Kurset skal sette deltakerne bedre i stand til å utnytte AutoCADs mange muligheter og passer for nybegynnere og folk som ønsker en oppdatering.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning

  • Kom i gang.
  • Grunnleggende tegneteknikk, inkl. presisjonsverktøy.
  • Redigering, inkl. objektegenskaper som lag, farger, linjetyper og linjetykkelser.
  • Utskrift.
  • Påskrift (tekst, målsetting og henvisningspiler).
  • Blokker inkl. Design Center.

Arbeids- og læringsformer

Kurset er et nettbasert selvstudium der studente følger en framdriftsplan. Studentene får veiledning av faglærer etter behov.

Kurset er delt i 11 leksjoner og løper over 11 uker. I løpet av kurset skal det leveres inn 4 obligatoriske oppgaver. Alle obligatoriske oppgaver må bestås.

Høgskolen i Telemark bruker e-læringsplattformen Fronter og kurset starter med en kort innføring i bruk av Fronter.

Forholdet mellom teori/praksis

Studentene studerer læreboken på egenhånd og følger øvingsopplegget i den og ellers det som angis i framdriftsplanen.

Vurderingsformer

  • Fire obligatoriske innleveringer som til sammen teller 30%.
  • Midtprøve (hjemme) som teller 30%.
  • Sluttprøve (hjemme) som teller 40%.

De fire oppgavene og begge prøvene må bestås. Det gis bokstavkarakterer. Kursbeviset inneholder en vektet bokstavkarakter basert på karakterene på oppgavene og prøvene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Unni Stamland Kaasin <Unni.S.KaasinSPAMFILTER@hit.no>,Odd Sverre Kolstad <Odd-Sverre.KolstadSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 08.09.2010