981 Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, master

Innledning

Studiets aktualitet

Oppvekstforholdene for barn og unge er i kontinuerlig og rask endring. Dette er bl. a knyttet til økende globalisering, individualisering og nye former for risiko. Sosialiseringsbetingelser har også endret seg betydelig på bakgrunn av forhold som nye familiemønstre, mediepåvirkning, endrede verdier og internasjonal migrasjon. Barn og unge forholder seg til forskjellige oppvekstarenaer som familie, barnehage, skole og fritid. De orienterer seg i et samfunn som bygger på mangetydige og til dels motsetningsfylte verdier som har betydning for utforming av roller og identitet. Barn og ungdom forholder seg også til store informasjonsmengder, en globalisert ungdomskultur, nye kommunikasjons- og informasjonskilder og mennesker med ulik etnisk og kulturell bakgrunn.

Sammenlignet med tidligere stiller dagens oppvekstbetingelser barn og unge overfor mange muligheter og valg, men også overfor flere krevende utfordringer. Materielle og sosiale forhold, kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn er variabler som hver for seg eller samlet kan bidra til at enkeltindivider og grupper av barn og unge får problemer med å mestre utfordringene de møter.

Verdens helseorganisasjon og nasjonale myndigheter i Norge og i en rekke andre land har de senere årene fokusert sterkt på utsatte grupper, og pekt på behovet for å forebygge helseproblemer og sosiale problemer hos barn og unge og deres familier. En vesentlig grunn til dette er at tiltak som settes inn i tidlige livsfaser, vil kunne ha en langvarig effekt og øke livskvaliteten for den enkelte. Samtidig vil det spare samfunnet for økonomiske omkostninger. Det understrekes at denne type tiltak må bygge på forskningsbasert kunnskap.

Et flerkulturelt samfunn byr også på nye utfordringer for helse- og sosialarbeidere. Dette innebærer bl.a behov for økt komeptanse i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge. Mastergradsstudiet i Flerkulturelt forebyggende arbeid for barn og unge skal bidra til å fremme denne kompetansen og til å utvikle ny innsikt i kulturforståelse, forebygging, helsefremming og oppvekst i det moderne samfunn. Sentrale områder i studiet er flerkulturalitet og barne- og ungdomskultur.

Studieplanen for Master i Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Telemark er utarbeidet på grunnlag av:

  • Studieplan for master i Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, akkreditert av NOKUT, september 2006
  • Lov om universiteter og høgskoler nr. 15 av 1. april 2005 med forskrifter
  • Forskrift til opptak og rangering til videreutdanning og høgere gradsstudier ved Høgskolen i Telemark (fastsatt av styret ved Høgskolen i Telemark med henvisning til delegert myndighet fra Kirke,- utdannings- og forksningsdepartementet i brev av 11.03.98
  • Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark med virkning fra 01.01.06
  • Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret 28.06.2006
  • Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2005-2009, fastsatt av styret 24.02.05
  • St.meld. nr. 39 (2001-2002) "Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge"
  • St.meld. nr. 16 (2002-2003) "Resept for et sunnere Norge"
  • St.meld. nr. 49 (2003-2004) "Mangfold og deltakelse"

Studieplanen er å forstå som studentenes kontrakt med studiestedet. Den inneholder informasjon om studiets mål, innhold og organisering. Studieplanen redgjør også for studiets arbeids- og vurderingsformer. Emneplanene i de ulike hoved- og delemnene i mastergradsstudiet er en operasjonalisering av studieplanen. Studieplanen er vedtatt av Dekan ved avdeling for helse- og sosialfag.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe
Den primære målgruppen for mastergradsstudiet er personer med minimum treårig bachelor/grunnutdanning innen helse- og sosialfaglige profesjoner som sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog og sosionom. Personer med annen relevant bachelor/grunnutdanning (f.eks. førskolelærer, allmennlærer) kan også søke.

Opptakskrav
Opptakskravet til studiet er fullført bachelorutdanning innen helse- og sosialfagområdet eller andre relevante områder. Søkere med cand.mag.grad innenfor slike fagomårder kan også tas opp. Søkere med annen relevant fagbakgrunn kan søke om særskilt opptak og vil bli vurdert i et eget, protokollført opptaksmøte.
Ved rangering av søkere med annen relevant fagbakgrunn , henvises det til Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgere grads studier ved Høgskolen i Telemark av 12.15.2005 § 4.

Studenter med fullført 3- årig bachelorgrad må ha oppnådd en gjennomsnittskarakter på C for å komme i betraktning for opptak.
For studenter med cand. mag. grad er det en nedre grense på 2.8 for å komme i betraktning for opptak.

Søkere som har relevant videreutdanning, med omfang på 15 studiepoeng eller mer, utover bachelorgrads nivå innen helse og
sosialfagene eller andre relevante fagområder, kan søke om å få godkjent denne som en del av master. I behandlingen av slike
søknader vil aktuell videreutdanning bli vurdert ut fra faglig relevans og nivå.

Det kan unntaksvis åpnes for opptak til enkeltemner (etter søknad) som privatist. Opptaket betinger at studenten følger hele kurset og gjennomfører obligatoriske oppgaver.

Mål for studieprogrammet

Et sentralt mål for mastergraden Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge er å utvikle kompetanse til å forstå barn og unge ut fra deres psykososiale og kulturelle kontekst. Dette innebærer at studiet skal bidra til økt innsikt i oppvektsvilkår i det moderne samfunn, og gi kunnskap om tilknytning, identitetsutvikling, sosialiseringsbetingelser og utfordringer knyttet til ulike sosialiseringsarenaer. En slik innsikt er sentral med tanke på forebyggende arbeid med barn og unge. I dette ligger også kunnskap om sammenhengen mellom ulike samfunnsutfordringer og helsefremmende arbeid. Studentene må ha kunnskap om møte mellom kulturer og utvikle bevissthet om de mulighetene og utfordringene det kulturelle mangfoldet byr på. Studiet skal bidra til økt innsikt i samspillet mellom barn, ungdom og foreldre i et flerkulturelt samfunn og i problemområder som er særlig aktuelle i dagens samfunn. Økt kulturforståelse og kulturanalyse inngår som sentrale elementer i en slik innsikt. Studiet skal gjøre studentene i stand til å forstå sammenhengen mellom barn og unges helse, grad av mestring og deres sosiale og kulturelle bakgrunn. Studiet skal også styrke studentenes kunnskap om tverrfaglig samarbeid og samarbeidsrelasjoner med barn og unge og deres familier. Dette innebærer bl.a å utvikle en kritisk refleksjon om ekspertkunnskap og definisjonsmakt og en bevissthet om profesjonalitet, endringsprosesser og innovativt arbeid. Studiet dekker både sosialfaglige og helsefaglige problemstillinger og skal gi studentene et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag. Dette innebærer også å belyse de ulike temaene ved hjelp av forskjellige perspektiver og fagtradisjoner. Studiet vil legge til rette for tverrfaglig drøfting og problemløsing gjennom forelesninger, seminarer, kollokviegrupper og gjennom presentasjon av studentarbeider. Studiet skal også gi studentene innsikt i vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder. Studentene skal kunne analysere og fremstille enkel statsistikk og kunne planlegge og gjennomføre eget masteroppgavearbeid. En forutsetning for dette er at studentene har kunnskap og bevissthet om sentrale forskningsetiske krav.

Studiet kvalifiserer for forebyggende arbeid innenfor offentlig, privat og frivillig sektor, og kan også danne et relevant kunnskapsgrunnlag innenfor områder som undervisning, plan-, utrednings- og endringsarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Gradsbetegnelse

Fullført studium gir graden:

Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
981EMN1 Familie, oppvekst og sosialisering 20,00 O 20      
981EMN1A Samfunn og psykisk helse 10,00 V 10      
981EMN1B Ernæring, helse og livsstil 10,00 V 10      
981EMN2 Kulturanalyse og identitet 15,00 O   15    
981EMN3 Vitenskapsteori, forskningsmetode og
forskningsetikk
15,00 O   15    
981EMN4 Mastergradsoppgave 60,00 O     30 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet har et omfang på 120 studiepoeng og gjennomføres på heltid over 2 år eller på deltid over 3 år. Det første studieåret er felles for både heltid og deltid. I deltidsstudiet åpnes det for å bruke inntil 2 år på arbeidet med masteroppgaven (emne 4). For heltidsstudenter er oppgavearbeidet beregnet til 1 år.

Studiets første år består av 3 obligatoriske felles emner og en obligatorisk valgfri fordypning i tilknytning til emne 1. Ved lite søkning til en av de to fordypningsemnene kan det være aktuelt å tilby bare ett av alternativene. Studiets andre år (for deltid andre og tredje år) består av metodefordypning og arbeid med masteroppgaven.

Undervisningen i første studieår er gjennomgående lagt til 2 dager pr. uke.

Oversikt over emner i Master i Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge:

1. Studieår heltid og deltid:

Emne 1: Familie, oppvekst og sosialisering, 20 studiepoeng, 1. semester

Valgfritt emne 1a: Samfunn og psykisk helse, 10 studiepoeng, 1. semester
eller
Valgritt emne 1b: Ernæring, helse og livsstil, 10 studiepoeng, 1. semester

Emne 2: Kulturanalyse og identitet, 15 studiepoeng, 2. semester

Emne 3: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk Obligatorisk, 15 studiepoeng, 2. semester

2. studieår heltid (over 1 år)

Emne 4: Mastergradsoppgaven, med metodefordypning, 60 studiepoeng 3. og 4. semester

2. studieår deltid (over 2 år)
Emne 4: Mastergradsoppgaven, med metodefordypning, 60 studiepoeng 3., 4., 5.og 6 semester

I 2. studieår er det inntil 4 ukessamlinger med metodefordypning

Hvert emne avsluttes med en vurdering som gir grunnlag for en emnekarakter før neste emne påbegynnes.

Mastergradsoppgaven utgjør et selvstendig arbeid med egen vurdering.

Pensum

Det er et obligatorisk pensum til hvert emne. Det er også satt opp anbefalt litteratur. Pensum består av nasjonal og internasjonal faglitteratur og forskning. Til hvert studiepoeng er det beregnet inntil 100 sider pensum.

Arbeids- og læringsformer

Mastergradstudiet vektlegger selvstendighet og medinnflytelse. Den organiserte undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt prosessorientert arbeid. Dialog og diskusjoner vil bli vektlagt, og studentene vil få mulighet til å bruke egen faglig bakgrunn og praksis som utgangspunkt for diskusjoner. En slik tilnærming inngår som et sentralt element i forskningsbasert undervisning og gjør forelesninger og seminarer til en arena både for utvikling av kunnskap og refleksjon. Studentene vil også få veiledning i gruppe og individuelt i arbeidet med å utvikle en masteroppgaveplan. Det oppnevnes veileder til masteroppgaven.

Det vil bli etablert studentgrupper som skal fungere som et faglig samarbeidsforum gjennom studiet. Med utgangspunkt i disse gruppene vil det legges opp til ulike oppgaver som f.eks. muntlige presentasjoner, skriftlig gruppearbeid og responsgrupper. Dette skal sikre faglig fordypning, og faglig refleksjon på tvers av fag og profesjon, bearbeiding og integrering av ulike typer kunnskap og faglig og personlig vekst. Det legges også vekt på at studentene skal få skrivetrening og respons på skriftlige arbeider underveis i studiet. En slik prosessorientert tilnærming er sentral også som forberedelse til å skrive masteroppgaven.

Studentene trekkes aktivt inn i evaluering av studiet. Hensikten med jevnlig evaluering er å utvikle studiekvaliteten. En slik arbeidsform stiller krav både til studenter og studiested om oppfølging og involvering.

Det er obligatorisk deltakelse på oppstartsuka første studieår, samt på ulike former for seminarer. Hva som er obligatorisk i hvert emne fremkommer av emneplanene. Studentene anbefales å følge alle forelesningene.

Vurderingsformer

Oversikt over vurderingsformer i mastergradens emner:

Figur 1: Vurderingsordninger

Emne

Sem.

Tema

Studie
poeng

Vurderings-
ordning

Vurderings
form

 

1

1

Familie, oppvekst og sosialisering

20

Individuell besvarelse -en uke.

Oppgaven skal ha et omfang på rundt
5000 ord

Gradert karakter A-F

 

1a

1b

1

Samfunn og psykisk helse

Ernæring, helse og livsstil

10

5 timers individuell prøve under tilsyn, uten hjelpemidler

Gradert karakter, A-F

 

2

2

Kulturanalyse og identitet

15

Individuell besvarelse - en uke.

Oppgaven skal ha et omfang på ca. 5000 ord

Gradert karakter, A-F

 

3

2

Vitenskapsteori,

Forskningsmetode og forskningsetikk

.

15

Individuell besvarelse i statistikk.

6 timers individuell prøve under tilsyn uten hjelpmiddel

Bestått/ikke bestått

Gradert karakter, A-F

3

2

Prosjektbeskrivelse til mastergradsoppgaven

0

Prosjektbeskrivelsen er obligatorisk

Godkjent

 

4

4

Mastergradsoppgave

60

Oppgaven skal ha et omfang på ca. 100 sider. Hvis to skriver sammen ca. 140 sider

Samlet gradert karakter A-F på masteroppgave og muntlig høring

 

Hvert emne avsluttes med en selvstendig vurdering i form av en emnekarakter på skalaen A-F.

En fullført master gir vitnemål med 4 separate emnekarakterer og 1 samlet emnekarakter for masteroppgaven.

Krav som må være oppfylt for at studenten kan fortsette i studiet:

En forutsetning for å starte opp med mastergradsoppgaven er at alle obligatoriske vurderinger fra 1. studieår er bestått (A-E), og at prosjektbeskrivelse til mastergradsoppgaven er godkjent.

Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark åpner for 3 forsøk på hver emnekarakter i løpet av studiet. Som hovedregel arrangeres det to muligheter for avvikling i studieåret.

Form på vurderinger på nytt forsøk fremkommer i eksamensplan.

Følgende graderte bokstavkarakterskala benyttes:

Figur 2: Karakterskala

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet

B

Meget god

Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet.

Viser evne til selvstendighet

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Hilde Larsen Damsgaard <hilde.damsgaardSPAMFILTER@hit.no>,Anne Thronsen <anne.thronsenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 09.09.2010