983 Flerkulturelt arbeid, videreutdanning

Innledning

Videreutdanningen i flerkulturelt arbeid ved Høgskolen i Telemark er utviklet på bakgrunn av et økende behov for flerkulturell forståelse og kompetanse innen flere sektorer. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn, og vi er en del av verdenssamfunnet gjennom økt handel, kommunikasjonsnettverk, internasjonalisering og globalisering. Behovet for å utvikle global forståelse og kompetanse i flerkulturelt arbeid innen alle sektorer understrekes sterkt politisk i dagens samfunn.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe

Studiet retter seg særlig mot personer som er opptatt av kompetanse om flerkulturell forståelse . Dette kan f.eks. være ansatte i helse, sosial-,kultur og pedagogisk sektor på kommunalt, regionalt eller statlig nivå, politi og innen NAV. Studiet er også relevant for personer som arbeider/skal arbeide internasjonalt. I tillegg er studiet faglig relevant for personer som jobber innenfor frivillige humanitære organisasjoner og privat sektor som på en eller annen måte forholder seg til internasjonale og globale utviklingstendenser og oppgaver.

Opptakskrav

Opptakskravet er minimum 3-årig utdanning på universitet/høgskole, men det kan også søkes om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Mål for studieprogrammet

Målet for studiet i flerkulturelt arbeid er at studentene skal utvikle kunnskap og profesjonell kompetanse i flerkulturelt arbeid. Studentene skal utvikle kompetanse i tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner og etater innen privat og offentlig sektor ,gjennom kjennskap til hverandres arbeid, roller og ansvar. Studentene skal også utvikle kunnskap og forståelse for globaliseringens innholdsmessige og institusjonelle dimensjoner, utvikling og konsekvenser for migrasjonsprosesser og innvandrings- og flyktningepolitikken i Europa.

Studiet gir generell innføring i sentrale begreper innen flerkulturell forståelse, kunnskap om internasjonal migrasjon, årsaker og konsekvenser både for enkeltindivider, familier og samfunn.Her inngår kjennskap til norsk flyktning- og innvandringspolitikk, norsk fremmedlovgivning og internasjonale avtaler, menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner som Norge har skrevet under på.

Sentralt står også norsk politikk overfor urbefolkningen, eksemplifisert gjennom kunnskaper og forståelse for samenes og nasjonale minoriteters situasjon i det norske samfunnet. I tillegg vil urbefolkningsproblematikken generelt, knyttet til rettigheter, historie, tradisjon og autonomi, behandles i et globalt perspektiv.

Videre jobbes det med å utdype teoretiske begreper ved å integrere kunnskap, forståelse og erkjennelse for å bidra til at studentene utvikler kompetanse i å håndtere flerkulturelle utfordringer på en profesjonell måte. I lys av dette anses det som særlig sentralt å jobbe med det kommunikative for å skape bedre forståelse i møte med det flerkulturelle.

Videre studiemuligheter

HVA STUDIET KVALIFISERERFOR

Studiet kvalifiserer for arbeid med særskilt behov for flerkulturell kompetanse,.

Studiet er en videreutdanning med et omfang på 60 studiepoeng. Studiet inngår ikke i et masterprogram, men det kan danne grunnlag for søknad om evnt. avkorting ved opptak på masterprogram. Det er den enkelte høgskole som må godkjenne evnt. avkorting.

Studiet søker å imøtekomme de krav til kompetanse som samfunnet stiller til dem som arbeider med flerkulturelle spørsmål, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det legges vekt på at studentene skal stå bedre rustet til å møte de utfordringer man som enkeltindivid og fagperson står overfor i et flerkulturelt samfunn med endret befolkningssammensetning. I studieplanen legges det vekt på å få med bredde og dybde innen de omfattende og kompliserte områder som flerkulturelt arbeid omfatter.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Obligatoriske emner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Undervisningen vil foregå i konsentrerte undervisningsbolker (samlinger) på dagtid. Som hovedregel vil det være 3 slike samlinger hvert semester à 3 dager. Studiet kan kombineres med jobb, men det forutsetter at arbeidsgiver gir permisjon i forbindelse med samlingene, og at studentene setter av tid til selvstudium/arbeid i kollokviegrupper.

1.år: Hovedemne: Flerkulturell forståelse 30 studiepoeng

1.Hvordan ulike virkelighetsforståelser konstrueres. 7,5 sp.

- vitenskapsteori, kunnskapssyn og rasjonalitet

- helse, sykdom og livsformer

- verdensbilder og selvbilder

2.Modernitet, globalisering og identitet. 7,5 sp.

- modernitetens grunnleggende institusjonelle dimensjoner

- globaliseringens innhold og konsekvenser ( det lokale og det globale )

- identitetspolitikk

3.Internasjonal migrasjon og norsk innvandringspolitikk. 7,5 sp.

- internasjonal migrasjon (frivillig og tvungen migrasjon)

- norsk flyktning- og innvandringspolitikk

- internasjonale avtaler, menneskerettigheter og utlendingslov

4.Kultur og etnisitet. 7,5 sp.

- norsk kultur, tradisjon og nasjonalisme

- etnisk diskriminering og rasisme

- urbefolkning og etniske minoriteter

 

2. år: Hovedemne Kompetanse i flerkulturelt arbeid (30 studiepoeng)

1.Tverrkulturell kommunikasjon. 5 sp.

- hvordan ulike virkelighetsforståelser konstrueres

- kommunikasjon og kompleksitet

2.Oppvekst og livsløp.5 sp.

- oppdragelse og familiemønstre

- oppvekst for barn og unge med innvandrerbakgrunn

- barn med spesielle omsorgsbehov

3.Utvikling av flerkulturell kompetanse. 5 sp.

- flerkulturell pedagogikk

- psykososialt arbeid

4.Prosjektarbeid i flerkulturelt arbeid.15 sp.

- teori ogmetode

- oppgaveskriving

- gruppeprosess

Arbeids- og læringsformer

Mye av læringsopplegget på samlingene vil være forelesninger og en del gruppearbeid. Det vil bli oppmuntret til å danne kollokvier allerede på første samling. Det vil også bli innføring i bruk av Fronter på første samling. Det er opprettet et eget rom i Fronter for Flerkulturelt arbeid, hvor meldinger fra kullansvarlig til studentene vil ligge, samt sentrale dokumenter som studieplan, semesterplan og tidligere eksamensoppgaver. Her er det også anledning for å komme med spørsmål og innlegg til diskusjoner knyttet til det faglige innhold.

I det første året gis det innføring i sentrale temaer, teori, begreper og perspektiver, mens det i andre året legges opp til mer tverrfaglige samlinger, samtidig som studentene skal fordype seg både innen flerkulturell pedagogikk og psykososialt arbeid samt tverrkulturell/interkulturell kommunikasjon. I den sistnevnte delen kan det bli bruk av kreativt verksted.

Studiets integrerte læringsform, krav til ferdighetsutvikling, samarbeid og refleksjon, krever kontinuitet og deltakelse.Studentene har ansvar for egen læring, men påvirker også medstudentenes læringsmiljø, særlig der gruppearbeid inngår. Det forutsettes derfor at studentene deltar i de ulike læringstiltak som organiseres av skolen. Enkelte samlinger har krav til obligatorisk deltakelse, men det kan søkes om fritak og søknaden skal være begrunnet. Hvilke samlinger som er obligatoriske blir kunngjort i semesterplanen. Man forutsetter at studentene deltar på de fleste samlingene da disse utgjør den eneste muligheten for å få undervisning.

Vurderingsformer

Første studieår

Emnekode: 983FLE1 ST1 Studiekrav 1.

Studiekravet består av en individuell skriftlig oppgave. Selvvalgt tema innenfor noen av de sentrale delemnene i studieplanen.

Omfang 3000 +/-. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Studiekravet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Emnekode: 983FLE1 000 Flerkulturell forståelse 30 sp

Skriftlig prøve under tilsyn, 8 timer, uten hjelpemidler

Første studieår må være bestått for å kunne fortsette i andre studieår.

Andre studieår

Emnekode: 983FLE2 000. Kompetanse i flerkulturelt arbeid. 30 sp.

I det andre året vil prosjektoppgaven med muntlig individuell høring utgjøre eksamen. Skriftlig og muntlig prøve teller 50 % hver. Det er en forutsetning at prosjektoppgaven er bestått for å kunne fremstille seg til muntlig høring.Ved den muntlige høringen kan man bli testet i hele pensum fra begge studieårene samt sider ved fordypningsprosjektet.

Vurdering foretas etter høgskolens karakterskala fra A-F, der E er minstekravet for bestått eksamen.Det gis en bokstavkarakter for hvert av studieårene, samt en samlet bokstavkarakter for hele studiet.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jane Asdal <Jane.AsdalSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 07.11.2010