070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, bachelor

Innledning

Fagplanen for Bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn ved Høgskolen i Telemark er utarbeidet på grunnlag av flg. dokumenter:

 • Rammeplan og forskrift for 3-årig barnevernspedagogutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005
 • Lov om universiteter og høgskoler nr. 15 av 1. april 2005
 • St. meld. nr. 27 (2000-2001) "Gjør din plikt - Krev din rett" - Kvalitetsreform av høgre utdanning
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30.06.2006, med hjemmel i Lov om Universitet og høgskoler
 • Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 20.03.2009
 • Eksamensforskrift for Høgskolen i Telemark fastsatt av styret 15.12.05
 • Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved HIT, fastsatt av styret 28.08.06
 • Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2005-2009, fastsatt av styret 24.02.05
 • Fagplan for Bachelor i barnevern ved Høgskolen i Telemark av 13.05.05

Fagplanen er å forstå som studentens kontrakt med lærestedet, og innholder sentrale beskrivelser av hvordan denne kontrakten skal oppfylles. I tillegg er fagplanen et informerende arbeids- og styringsverktøy for instituttets fagligpedagogiske virksomhet.

Det åpnes ikke for enkeltvurdering for privatister i noen del av studiet.

Fagplanen for bachelorgradsstudium Barnevern i et flerkulturelt samfunn ved Høgskolen i Telemark er vedtatt av Dekan ved avdeling helse- og sosialfag.

Barnevernspedagogutdanningen i Telemark ble etablert i 1993, da som en linje på Telemark sykepleierhøgskole. Ved innføring av høgskolereformen i 1994 ble det opprettet avdeling for helse- og sosialfag med to institutt. Institutt for helsefag med sykepleierutdanning og tilhørende videreutdanninger, og Institutt for sosialfag med barnevernspedagogutdanning. Fra 1998 inngikk også vernepleierutdanningen som del av Institutt for sosialfag. Allerede fra oppstarten i 1993 har barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Telemark lagt vekt på kultur og aktiviteter, og dette kommer til uttrykk gjennom satsning på kulturforståelse og bruk av ulike aktiviteter og kulturtiltak i undervisningsoppleggene.

Fra 2002 arbeidet Institutt for sosialfag systematisk med etablering av en helse- og sosialfaglig bachelorutdanning basert på det økende behovet for kompetanseutvikling i forhold til flerkulturelle utfordringer innenfor helse-, sosial- og utdanningssektorene. Videre var hensikten å utvikle kunnskap om internasjonale og globale rammevilkår og kulturforståelse som grunnlag for barnevernfaglig yrkesutøvelse. Bachelorgradsstudium i flerkulturelt barnevern ble igangsatt fra studieåret 2005/2006. Utgangspunktet var den nasjonale rammeplanen for barnevernspedagoger, og det er dette studiet i kombinasjon med det mangeårige utviklingsarbeidet av barnevernspedagogstudiet som fra 2007 har blitt videreført under tittelen Barnevern i et flerkulturelt samfunn, bachelor.

Høgskolen i Telemark har et godt utgangspunkt for å vektlegge og realisere rammeplanens fellesdel for helse- og sosialfagutdanningene fordi avdeling for helse- og sosialfag har profesjonsutdanninger både i sykepleie, vernepleie og barnevern. Fagplanene for de tre nevnte utdanningene tar sikte på at studentene ved avdelingen gjennom utdanningsforløpet skal få et godt grunnlag for samarbeid i helse- og sosialtjenestefeltet. Det legges til rette for at studentene får oversikt over hva som er felles kunnskapsgrunnlag og hvilken særlig kompetanse de respektive profesjonsgruppene har.

Den stadige omorganiseringen av tjenestetilbudet til utsatte barn og unge og deres familier, og den generelle avinstitusjonaliseringen innenfor offentlig tjenesteproduksjon, medfører endringer i barnevernspedagogens yrkesroller. Dette stiller høye kompetansekrav til utdanningen av helse- og sosialarbeidere og deres kvalifisering for deltakelse i et komplekst samfunn med krav til samfunnsforståelse, kulturforståelse, tverrfaglighet og fleksibilitet i kombinasjon med etiske fordringer i samarbeidet med den enkelte bruker, med familier og sosiale nettverk. Barnevern i et flerkulturelt samfunn, bachelor, skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre forebyggende arbeid, sosialpedagogisk arbeid og praktisk barnevernsarbeid i samarbeid med tjenestemottakere.

Det inngår i Høgskolen i Telemark sine satsningsområder å være internasjonalt orientert. I Institutt for sosialfag kommer dette blant annet til uttrykk gjennom utviklingen av internasjonale, globale og flerkulturelle perspektiver i fag- og undervisningsplanene, og via deltakelse i ulike utdannings- og forskningsprogrammer. Studenter i 6. semester ved bachelorutdanningene får mulighet til å søke internasjonale praksisstudier. Institutt for sosialfag bygger det internasjonale perspektivet på profesjonenes yrkesetiske retningslinjer. Barnevernpedagogen har et særlig ansvar for risikoutsatte og marginaliserte grupper, ivareta den menneskelige verdighet, vise solidaritet og påvirke samfunnsutviklingen i retning av et rettferdig og inkluderende samfunn nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for sosialfag har to særskilte profileringer;

 • Flerkulturell forståelse i arbeid med utsatte grupper
 • Kreativt metodisk arbeid med bruk av aktiviteter og kulturtiltak

Disse to satsingsområdene kommer til uttrykk gjennom læringsopplegg for bachelorutdanningene, eksisterende videreutdanninger og i valg av nye videreutdanninger/masterstudier, eksempelvis Masterstudiet i forebyggende flerkulturelt arbeid med barn og unge ved avdeling for helse- og sosialfagfag ved Høgskolen i Telemark. Bachelorgradsstudium Barnevern i et flerkulturelt samfunn legger spesielt vekt på at studentene skal kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn og ha evne til å utøve yrket i et kulturelt mangfold.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet henvender seg til mennesker med interesse for og evne til ivaretakelse av andre menneskers verdighet, behov, ressurser og muligheter. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Søkere som ikke fyller kriteriene for generell studiekompetanse, og som fyller 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke opptak etter egne regler knyttet til en realkompetansevurdering.

Enkelte studenter vil kunne ha varierende behov for tilrettelegging ved studiestart, gjennom studietiden og i forbindelse med eksamen. Høgskolen i Telemark har egen handlingsplan for studenter med funksjonshemning. Den bygger på prinsippet om at mennesker med funksjonshemning skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter som resten av befolkningen. Studiesituasjonen skal så langt som mulig legges til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen medfører ikke en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Samarbeid, demokrati, medbestemmelse og studentvelferd er et viktig anliggende for Høgskolen i Telemark

Mål for studieprogrammet

Rammeplanen for barnevernspedagogutdanningen framholder tverrfaglig samarbeid som nødvendig for å løse de sammensatte problemene i helse- og sosialsektoren.Det legges derfor opp til 30 studiepoeng som er felles for alle helse- og sosialarbeiderutdanningene i Norge. Ved avdeling for helse- og sosialfag legges det til rette for flere felles undervisningsopplegg mellom barnevern-, vernepleie- og sykepleiestudenter for å ivareta intensjonene i rammeplanen på dette området. Rammeplanens verdigrunnlag i forhold til den felles helse- og sosialfaglige yrkeskompetansen er definert som respekt for livets ukrenkelighet, respekt for menneskets egenverd og solidaritet med de svakstilte. Formålet med en felles innholdsdel i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene er tilegnelse av en felles referanseramme for og et bedre samarbeid innenfor helse- og sosialtjenestene.

Målene for den felles helse- og sosialfaglige yrkeskompetansen er yrkesutøvere som:

 • tar utgangspunkt i brukernes behov i sitt arbeid, og som kan planlegge og organisere tiltak i samarbeid med de mennesker det gjelder
 • har evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til overordnede faglige og etiske perspektiver, og se se sin yrkesrolle i et kritisk lys
 • tar medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om årsaker til hjelpebehov og virkning av tiltak og uheldige samfunnsforhold
 • kan bidra til at den som trenger hjelp fra helse- og sosialsektoren får et egnet tilbud
 • har kunnskap om organisasjonens plass i samfunnet og egen plass i organisasjonen
 • har kunnskap om andre yrkesgrupper, og som kan vurdere egen og andres kompetanse i konkrete samarbeidssituasjoner

Barnevernspedagogstudentene skal etter endt utdanning ha kunnskap, holdninger og ferdigheter som gir grunnlag for å yte tjenester til utsatte barn og unge, deres familie og nærmiljø. Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd, respekten for enkeltindividets integritet og sette brukermedvirkning og brukerperspektiv i fokus. Barnevernspedagogen skal ha kompetanse som bygger på sammenhengen mellom teori- og praksisstudier gjennom utdanningen, og ha utviklet evne til anvendelse av kunnskapsgrunnlaget i praktisk arbeid.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
070-071 Barndom og oppvekst i et flerkulturelt
samfunn
60,00 O            
070-072 Metodisk barnevernsarbeid 60,00 O            
070-073 Den reflekterende barnevernspedagog 60,00 O            
Sum: 0 60 0 60 0 60
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

STUDIETS VARIGHET, OMFANG, NIVÅ.

Bachelorgradsstudium Barnevern i et flerkulturelt samfunn er normert til en studieprogresjon på 3 år og har et omfang på 180 studiepoeng. Bachelorgraden danner grunnlag for masterstudier. Studieprogrammet kombinerer ulike kunnskapsområder, og studentene skal gjennom utdanningen tilegne seg en samlet kompetanse basert på praktiske og teoretiske studier.

Rammeplanens krav til det faglige innholdet i barnevernspedagogutdanningen er slik:

Samfunnsvitenskapelige emner

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk *

Vitenskapsteori og forskningsmetode *

Sosiologi og sosialantropologi**

33 studiepoeng

15 studiepoeng

6 studiepoeng

12 studiepoeng

Juridiske emner

Rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett **

Barnevernrett og andre sentrale rettsområder

15 studiepoeng

9 studiepoeng

6 studiepoeng

Psykologiske og helsefaglige emner

Generell-, utviklings- og sosialpsykologi

Klinisk psykologi og psykisk helsearbeid

Pediatri og sosialmedisin

33 studiepoeng

15 studiepoeng

12 studiepoeng

6 studiepoeng

Pedagogiske emner

Generell- og spesialpedagogikk

Sosialpedagogikk

24 studiepoeng

12 studiepoeng

12 studiepoeng

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Etikk og yrkesrolle

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Barnevernstiltak

Miljøarbeid

Aktivitetsfag

Arbeid med grupper, organisasjoner og nettverk

75 studiepoeng

12 studiepoeng

15 studiepoeng

9 studiepoeng

15 studiepoeng

15 studiepoeng

9 studiepoeng

* Emnene inngår helt eller delvis i felles innholdsdel for helse-og sosialfagutdanningene

** Emnene inngår helt eller delvis i felles innholdsdel for barnevernspedagog-, sosionom og vernepleierutdanningene

Kravene til faglig innhold i en barnevernspedagogutdanning, rammeplanens nevnte målsetttinger for de felles studiepoengene og de utdanningsspesifikke målsettingene er organisert inn i denne fagplanens program for Barnevern i et flerkulturelt samfunn, bachelor. Programmet, som består av 3 hovedemner med til sammen 10 delemner, konkretiserer studiepoengfordelingen mellom de faglige emnene i rammeplanen.

Høgskolen legger som nevnt til rette for at studenter kan søke om å ta deler av 6. semester som studier i en internasjonal sammenheng.

Det må påregnes noe utgifter til studier innen instituttets særskilte profilering i kreativt metodisk arbeid med bruk av aktiviteter og kulturtiltak.

Studiets oppbygging og innhold

Studieforløpet er organisert slik i forhold til hovedemner:

Det er lagt inn krav om vurderingsoppgaver og/eller dokumentasjonsoppgaver til hvert delemne, og alle kravene må være utført og godkjent som del av eksamen med påfølgende (hoved)emnekarakter. Det er resultatene fra de fastsatte vurderingsoppgavene i hvert delemne som danner grunnlaget for (hoved)emnekarakteren, og (hoved)emnekarakter er forutsetning for å følge studieprogresjonen. Studiet er et heltidsstudium, og delemnene må tas i den rekkefølgen som fremkommer i fagplanen.

Studiets oppbygging

Oversikt over hovedemner, delemner og (hoved)emnekarakterer ved Barnevern i et flerkulturelt samfunn, bachelor:

Emnekode: 070-071 Hovedemne 1. Barndom og oppvekst i et flerkulturelt samfunn

1. studieår

Delemner

Studiepoeng

Vitnemål

Emnekarakter for Hovedemne 1 60 stp

1) Introduksjon

5 stp

2) Utvikling, oppvekst og identitet

15 stp

3) Samfunnsmessige rammebetingelser

10 stp

4) Sosialpedagogisk arbeid og bruk av aktiviteter

20 stp

5) Praktisk barnevernsarbeid i det kommunale og statlige barnevern

10 stp

Emnekode: 070-072 Hovedemne 2. Metodisk barnevernsarbeid

2. studieår

Delemner

Studiepoeng

Vitnemål

Emnekarakter for hovedemne 2

60 stp

6) Metodisk barnevernsarbeid og praksisstudier

30 stp

   

7) Vurdering av omsorgskompetanse

15 stp

8) Tiltaksarbeid i barnevernet

15 stp

 

Emnekode: 070-073 Hovedemne 3. Den reflekterende barnevernspedagog

3. studieår

Delemner

Studiepoeng

Vitnemål

Emnekarakter for hovedemne 3

60 stp

9) Kritisk refleksjon

30 stp

10) Faglig fordypning

Praksisstudier og bacheloroppgave

30 stp

Praksisstudier og ferdighetstrening gjennom øvelse og refleksjon over sentrale ferdigheter for yrkesutøvelsen utgjør minimum 42 studiepoeng, hvorav minimum 30 studiepoeng skal være direkte klientrelatert. Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk, og kunnskapsgrunnlaget for praksis har sitt grunnlag i alle de tre hovedemnene. Praksisstudiene må være gjennomført og bestått for å få emnekarakter og fortsette studieforløpet.

Pensum

Pensum bygger på nasjonal og internasjonal anerkjent faglitteratur.

Til hvert studieår er det lagt opp inntil 3600 sider pensum. For 2. studieår skal 15 % av pensum være selvvalgt, og for 3. studieår skal 30 % av pensum være selvvalgt.

Selvvalgt pensum skal også bygge på anerkjent faglitteratur.

I 2. studieår er 15 % selvvalgt pensum knyttet til delemne 6: Metodisk barnvernsarbeid og praksisstudier.

I 3. studieår er 30 % selvvalgt pensum knyttet til delemne 9: Kritisk refleksjon og delemne

10: Faglig fordypning - praksisstudier og bacheloroppgave

Søknad om godkjenning av selvvalgt pensum skal inneholde en begrunnelse for valg av hver tittel og en kort kommentar til innholdet.

Søknadene godkjennes av faglærer.

Arbeids- og læringsformer

Innholdet i barnevernspedagogutdanningen omfatter teoretisk fagkunnskap, prosessuell og erfaringsbasert kunnskap og utvikling av relasjonskompetanse. Målene for studiekvalitet knyttes til utviklingen av studentenes etiske bevissthet og evne til selvstendig, kritisk og systematisk tenkning, forståelse og handling. Teoristudier og praksisstudier integreres og gjenspeiles i valg av studieformer og undervisningsmetoder. Studiet er organisert med et bredt og variert utvalg av fagligpedagogiske virkemidler med vekt på studentenes egenaktivitet og samhandling i tilegnelsen av teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og utvikling av en reflekterende barnevernspedagog som studiets sluttkompetanse. Alle undervisnings- og læringsformene er forankret i de didaktiske målområdene kognitive mål, holdnings- og ferdighetsmål med basis i forskningsbasert undervisning. Undervisningsformene er forelesninger, arbeid i grupper, ferdighetstrening, feltarbeid, praksisstudier, prosjektorganisert undervisning og omfattende bruk av veiledning, både individuell og gruppebasert. Det forventes at studentene jobber i grupper gjennom hele utdanningsforløpet.

Praksisstudienes plass i utdanningen er både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold i en praksisorientert utdanning. Praksisstudier og ferdighetstrening organiseres slik at faglig progresjon fremmes. Denne studieformen skal bidra til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk arbeid. Praksisstudiene må være gjennomført og bestått for at det kan gis emnekarakter.

Forholdet mellom teori/praksis

PRAKSISSTUDIER

For bachelorgradsstudium Barnevern i et flerkulturelt samfunn er praksisstudiene plassert i 3. semester (Metodisk barnevernsarbeid og praksisstudier) og i 6. semester (Faglig fordypning og praksisstudier). Begge periodene skal være gjennomført og bestått i overensstemmelse med gjeldende reglement, og vurderingen bestått er en forutsetning for at studenten kan gis emnekarakter.

Studentens læringsmål skal formuleres i en læringskontrakt mellom student, veileder og praksisplass. Læringskontrakten skal også inneholde tid for veiledning, evaluering og studentens studiedager. Studentens arbeidsoppgaver skal være varierte og ligge innenfor det barnevernsfaglige arbeidsområdet. Fastsetting av konkrete arbeidsoppgaver for studenten skal planlegges av student og veileder i fellesskap. Arbeidsoppgavene skal stå i forhold til studentens læringsmål og arbeidsplassens målsetting og oppgaver.

Arbeidstid. Fastsetting av studentens arbeidstid tar utgangspunkt i den arbeidstid som er gjeldende innenfor det aktuelle arbeidssted. På arbeidssteder hvor det følges en døgnkontinuerlig turnus, bør det være en rimelig fordeling mellom dagarbeid og kveldsarbeid. Retningsgivende er 2 kvelder pr. uke og ikke mer enn hver 3. helg. Nattarbeid skal ikke inngå i studentens arbeidstid.

Ved fastsetting av arbeidstid som avviker fra dette reglementet, skal det avtales med den enkelte student på forhånd. Studenten skal ha avsatt tid tilsvarende en dag pr. uke til studiearbeid. Denne tiden kan evt. gis som en samlet studiedag. Studenten kan ikke pålegges overtid eller ekstravakter uten at han/hun selv samtykker i det. Det skal i så fall ytes godtgjørelse for arbeidet. Nattarbeid blir regnet som ekstra tjeneste.

Veiledning: For hver student oppnevnes en praksisveileder. Veileder skal ha utdanning på minimum høgskolenivå, og studenten har rett til minimum en veiledningstime pr. uke med praksisveileder. Avtale om tidspunkter for veiledning skal fastsettes snarest mulig etter at studenten har begynt i praksisstudier. Ved praksisstudier internasjonalt vil veiledningskompetanse vurderes med referanse til internasjonalt anerkjente kriterier for sikring av kvalitet.

Veiledningen skal tilrettelegges slik at studenten aktivt kan reflektere over faglige og etiske problemstillinger, og få anledning til å forholde seg til hva personlig kompetanse er i praksisstudier. Studenten har ansvar for å forberede aktuelle problemstillinger til veiledning. Dette gjøres i god tid før avtalt veiledningstime, og bør leveres veileder skriftlig. Både student og praksisveileder skal forberede seg til veiledningstimene.

Høgskolen har ansvar for oppfølging av studenter i praksisstudier. Hvis student eller veileder har behov for flere besøk enn hva som er avtalt, skal høgskolen imøtekomme dette. Høgskolen legger til rette for refleksjonsgrupper under praksisstudiene.

Studenten bør få fortløpende tilbakemelding på egen fungering i praksis. Studenten skal ha en mer omfattende halv- og heltidsevaluering sammen med praksisveileder. Når det er naturlig, bør også andre ansatte medvirke. Veileder skal, i samråd med studenten, skrive en avsluttende evalueringsrapport som sendes skolen ved praksisstudienes avslutning.

Nærvær: Praksisstudiene er obligatorisk. For praksisstudier er nærværsplikten 80 % uavhengig av fraværsgrunn. Samlet fravær må ikke overstige 20 % av ordinær arbeidstid i hver praksisperiode. Deltakelse i skolens vedtektsfestede organer og utvalg oppnevnt av disse, samt studentorganisasjonens lokalstyre/sentralstyre, landsstyre/landsmøte regnes ikke som fravær dersom dette kan dokumenteres. Ved avbrudd i praksis pga. sykdom eller andre tvingende grunner, må minst halvparten av praksisperioden være gjennomført og evaluert før studenten kan fortsette studiet. Den resterende del av praksis skal tas igjen snarest mulig. Ved avbrudd i praksisperioden bør den delen som tas igjen på et seinere tidspunkt, helst fullføres på det opprinnelige praksisstedet.

Studenten skal gjøres kjent med sin taushetsplikt og signere taushetserklæring.

Retningslinjer for vurdering av praksisstudier: Godkjenning/underkjenning av praksisstudier er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved slutten av den innholdsbestemte delen av praksisstudiene skal det foreligge en evalueringsrapport fra veileder. Veileder skal i samråd med studenten skrive rapporten. Denne regelen kommer også til anvendelse ved avbrudd i praksisstudier.

På bakgrunn av evalueringsrapporten eller annen dokumentasjon, bestemmer høgskolen ved ansvarlig lærer for studenten om praksisstudiene skal godkjennes. Praksisrapporten sendes høgskolen med underskrift fra både veileder og student. Dersom det reises tvil om at praksisstudiene kan godkjennes, skal det arrangeres et møte mellom de berørte parter (student, veileder og høgskolen) og/eller eventuelt andre som har betydning for saken. Slikt møte må avholdes senest tre uker før praksisstudiene avsluttes.Dersom det avdekkes vesentlig svikt hos kandidaten etter denne fristen, skal det gis melding uten ugrunnet opphold, og kandidaten kan likevel få underkjent perioden (jfr. Eksamensforskriften § 11.pkt 10).

Når det er grunnlag for tvil om godkjenning av praksis, skal det utarbeides en skriftlig plan for korrigeringer av de omstendigheter som gir opphav til tvilen. Planen skal inneholde spesifikke tiltak og ansvarsforhold for iverksetting av slike tiltak. Planen fungerer også som formell advarsel til studenten om at denne står i fare for ikke å få praksisstudiene godkjent. Partene skal bli enige om tidspunkt for et evalueringsmøte for å vurdere effekten av de korrigerende tiltakene. Det føres protokoll fra møtet. Det er høgskolen som konkluderer med om praksisstudiene er bestått eller ikke.

Ved underkjenning av praksisstudier gis det adgang til å kontinuere en gang. Ved kontinuasjon følges de vanlige prosedyrer for utplassering i praksis. I alminnelighet vil det si å følge høgskolens tider for praksisutplassering dersom ikke annet avtales.

Vedtak om underkjenning av praksisstudier kan ikke påklages med mindre det foreligger formelle feil. Dette innebærer at man ikke kan klage på den vurdering som ligger til grunn for vedtak om underkjenning.

Ved praksisstudier internasjonalt er det utviklet egne kriterier.

Vurderingsformer

De tre hovedemnene har delemner som utdyper hovedemnets særskilte fokus. Det er knyttet vurderingsoppgaver til hvert delemne, og vurderingen av oppgavene utgjør grunnlaget for emnekarakteren for hvert hovedemne. Hovedemnekarakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av karakterene under de ulike delemnene. Det er hovedemnekarakteren som føres på vitnemålet.

Eksamensforskriften gir flg. definisjoner:

Vurdering: Begrepet vurdering brukes om fastsetting av karakter, derunder bestått/ikke bestått i et emne eller på en bestemt prøve eller oppgave.

Eksamen: Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlag som fører fram til en karakter.

Delkarakter benyttes som betegnelse på enkeltkarakterer som danner grunnlag for emnekarakteren, og fastsettes på grunnlag av vurdering av prøve eller oppgave som benyttes underveis i eller ved slutten av et emne. Delkarakterer føres ikke på vitnemål.

Emnekarakter er karakteren for et hovedemne, og skal føres på vitnemål. Karakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene i vedkommende emne, der slike delkarakterer benyttes. jfr. Forskrift om eksamen ved HIT - §2.

Det er resultatene fra de fastsatte vurderingsoppgavene i hvert delemne som danner grunnlaget for emnekarakteren. Studenten kan avlegge inntil 3 forsøk i løpet av studiet på hver vurderingsoppgave som inngår i det samlede vurderingsgrunnlaget. I særlige tilfeller kan dekan etter begrunnet søknad gi adgang til et fjerde forsøk (jfr. forskriftens § 3.4). Som hovedregel legges det til rette for 2 forsøk på hver vurderingsoppgave i studieåret. Dersom det arrangeres nytt forsøk har også studenter som ønsker å forbedre karakteren adgang til prøven (Jfr. forskriftens § 6.6).

Det forutsettes at det er grunnlag for å sette emnekarakter for å kunne følge studieprogresjonen. Det betyr som hovedregel at dersom studenter ikke får bestått/karakter på de vurderingsoppgaver som ligger i hvert delemne etter 2. forsøk i studieåret, må vedkommende gå ut av studieprogrammet og evnt. fortsette med neste kull.

Oversikt over vurderingsoppgaver i bachelorgradsstudium Barnevern i et flerkulturelt samfunn:

Emner

Vurderings

oppgaver

Vurderings

form

Antall

studiepoeng

Emne

karakter

Emnekode: 070-071 BARNDOM OG OPPVEKST I ET FLERKULTURELT SAMFUNN 60 stp

 

Delemne 1.

1-1 Refleksjonsoppgave

Bestått

1-1 5 sp

 

Delemne 2.

2-1 Observasjon som metode

2-2 Grunnlagskunnskap

Bestått

Karakter

2-1 5 sp

2-2 10 sp

2-2 25 % av emnekarakteren

Delemne 3.

3-1 Grunnlagskunnskap om forvaltningen

Karakter

3-1 10 sp

3-1 25 % av emnekarakteren

Delemne 4.

4-1 Bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid

Karakter

4-1 20 sp

4-1 25 % av emnekarakteren

Delemne 5.

5-1 Praktisk barnevernsarbeid

5-2 Lov om barneverntjenester

Karakter

Bestått

5-1 5 sp

5-2 5 sp

5-1 25 % av emnekarakteren

Emnekode: 070-072 METODISK BARNEVERNSARBEID 60 stp.

 
         

Delemne 6

6-1 Anerkjennelse og etisk refleksjon

Bestått

6-1 30 stp

 

Delemne 7.

Delemne 8.

7-1 Vurdering av omsorgskompetanse

8-1 Metodisk arbeid med utsatte barn og unge og muntlig høring.

Karakter

Karakter

7-1 15 sp

8-1 15 sp

7-1 50 % av emnekarakteren

8-1 50 % av emnekarakteren

Emnekode: 070-073 DEN REFLEKTERENDE BARNEVERNSPEDAGOG 60 stp.

 

Delemne 9

9-1 Organisering, system og velferdspolitikk

Karakter

9-1 10 sp

9-1 15 % av emnekarakteren

Delemne 9

9-2 Kritisk refleksjon

Karakter

9-2 20 sp

9-2 25 % av emnekarakteren

Delemne 10

10-1 Bacheloroppgave og muntlig høring

Karakter

10-1 14 sp

10-1 60 % av emnekarakteren

Til hvert delemne er det lagt inn vurderingsoppgaver som til sammen utgjør grunnlaget for emnekarakteren. Det opereres med to typer oppgaver; Dokumentasjonsoppgaver og Vurderingsoppgaver

Dokumentasjonsoppgaver inneholder spesifiserte krav til dokumentasjon av f.eks. tilstedeværelse i undervisning og læringsgrupper, gjennomførte ferdighetsøvelser og praksisstudier, læringsprosesser i gruppe mm. Dokumentasjonsoppgavene fremår her under hovedemnebeskrivelsene, og vil i tillegg beskrives nærmere i tilknytning til hvert delemne. Dokumentasjonsoppgavene må foreligge for at vurderingsoppgavene skal legges til vurdering. Dersom dokumentasjonsoppgavene ikke foreligger gis det ikke emnekarakter.

Vurderingsoppgaver inneholder de oppgaver som danner grunnlaget for emnekarakterene. Det kan benyttes ulike vurderingsformer - jfr. §7 i Forskrift om eksamen ved HIT. Krav til vurderingsoppgaver er spesifisert under hvert delemne. Omfang på skriftlige arbeider er oppgitt i antall ord, og det beregnes +/- 10%. Oppgavene leveres som hovedregel ved avslutning av hvert delemne.

Følgende graderte karakterskala benyttes:

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor

grad av selvstendighet

B

Meget god

Meget god presentasjon som ligger over gjennomsnittet.

Viser evne til selvstendighet

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

Det kreves E eller bedre for at eksamen skal være bestått. Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentens forutsetninger for å gjennomføre emnet. Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen.

For å få vurderingen bestått må studenten vise tilstrekkelig kunnskap og til en viss grad anvende kunnskapen på en faglig forsvarlig måte i gitte bruker-, klient- og pasientsituasjoner. Kandidaten må kunne gjøre rede for sentrale faglig etiske fordringer og vise relevant forståelse for faget og dets ansvarsområde.

Skikkethet for utøvelse av yrket blir fortløpende vurdert underveis i studiet, både formelt og uformelt (jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt av kunnskapsdepartementet 30.06.2006).


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Anne Thronsen <Anne.ThronsenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 09.09.2010