511 Norsk, årsstudium

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse.
Studiet eignar seg for alle med interesse for norsk språk og litteratur. Årsstudiet er særleg retta mot å stette krava til undervisningskompetanse i grunn- og vidaregåande skole.

Mål for studieprogrammet

Studiet skal gi ei grunnleggande innføring i norsk og nordisk språk og litteratur frå mellomalderen til i dag, i eit breitt kulturelt perspektiv.
Dei fire emna som utgjer årsstudiet i norsk, sikrar breidd og innsikt i faget, og kvalifiserer for undervisning i norsk i ulike skoleslag.

Videre studiemuligheter

Årsstudium og fordjupningsemne på minst 20 studiepoeng i ein bachelorgrad vil kvalifisere til masterstudium i norsk/nordisk, eller andre kulturfaglege mastergradar. Årsstudiet kvalifiserer for undervisning i norsk i ungdomsskole og vidaregåande skole.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Norsk årsstudium
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2111 Grammatikk og pragmatikk 15,00 O 15  
2113 Litteratur før 1900 15,00 O 15  
2112 Språket i utvikling og variasjon 15,00 O   15
2114 Litteratur etter 1900 15,00 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Årsstudiet er delt i 4 eksamenemner og kvart emne tel 15 studiepoeng. To emne har eksamen i desember og dei to andre har eksamen i mai.

Arbeids- og læringsformer

Undervisningsformene er forelesing, seminar og gruppeøving.
Det vil bli gitt oppgåver som studentane skal legge fram i seminar.

Vurderingsformer

Vurderingsformene er individuell heimeoppgåve, mappevurdering og skriftleg individuell prøve (sjå dei einskilde emna).
I dei emna som har individuell heimeoppgåve, vil det vere høve til utsett vurdering i form av ei skriftleg prøve. Retten til utsett vurdering gjeld dei som ikkje har bestått heimeoppgåva, og dei som har levert legeerklæring for sjukdom.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 11.01.2007