521 Engelsk, årsstudium

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Målgruppe er alle søkjarar som ønskjer seg ein god grunnleggande kompetanse innan engelsk, anten til bruk i undervisning eller i anna arbeid som krev gode engelskkunnskapar.

Mål for studieprogrammet

Studiet gjev ei brei innføring i britisk og amerikansk litteratur og kultur, kunnskap om tilhøva i resten av den engelskspråklege verda, god innsikt i engelsk grammatikk og fonetikk, og i den munnlege bruken av språket. Det vert og lagt vekt på bruken av faget i undervisnings- og formidlingssamanheng. Årsstudiet gjev undervisningskompetanse i engelsk i ungdomsskolen og den vidaregåande skolen.

Videre studiemuligheter

Studiet kan inngå som ein sjølvstendig eining i ein bachelorgrad. Det kan vere grunnlaget for fordjupingsemner (tidlegare mellomfagstillegg) i engelsk og seinare ein del av opptaksgrunnlaget for masterstudium i engelsk. Studiet gir undervisningskompetanse i engelsk i grunnskolen og den vidaregåande skolen.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Engelsk årsstudium
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2000 Practical English 10,00 O 10  
2003 Introduction to American Studies 10,00 O 10  
2005 Introduction to English Language 10,00 O 10  
2001 Introduction to British Studies 10,00 O   10
2002 British Literature and Culture 1600-1950 10,00 V   10
2006 Sounds and Structures of the English
Language
10,00 O   10
2004 American Topics 10,00 O    
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er sett saman av seks emne, kvart på 10 studiepoeng. Tre emne blir avslutta i haustsemesteret og dei tre andre i vårsemesteret.

Arbeids- og læringsformer

Arbeids- og undervisningsformene inkluderer både forelesingar, seminar, skriftleg og munnleg prosjektarbeid og innleveringar.
Høgskolen i Telemark samarbeider med andre høgskolar og universitet om Det norske studiesenteret i York. Studentane ved engelsk grunnfag vil få eit obligatorisk opphald i England på to veker. Dette går inn som ein del av opplæringa i praktisk språk, og av studiet innan britisk litteratur og samfunnstilhøve. Studentar som ikkje har høve til å reise, kan søkje om fritak frå deltaking. Desse vil i staden få ei to-vekers prosjektoppgåve.
Lånekassa kan på visse vilkår gje tilleggslån som dekkjer ein del av utgiftene ved opphaldet. Samla faste utgifter (reise, opphald, kursavgift) vil truleg bli om lag kr. 6.000.

Vurderingsformer

Alle emna vil ha ei blanding av undervegsvurdering og sluttprøver. Formene vil variere frå emne til emne.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 29.05.2007