969 Formgiving, kunst og håndverk, master

Innledning

Studieplan for Masterstudium i f ormgiving, kunst og håndverk er en videreføring og videreutvikling av Rammeplan for hovedfag i forming av 1976 og høgskolens tidligere fag- og studieplaner for hovedfagsstudiet i forming. Masterstudium i formgiving, kunst og håndverk leder fram til mastergrad i formgiving, kunst og håndverk.

Studieplanen er ramme for et masterstudium som sikter mot undervisningsstillinger, og veiledningsfunksjoner innenfor formkultur og kunstformidling. Studiet kvalifiserer for FoU-arbeid og egen skapende/kunstnerisk virksomhet der det er behov for praktisk, estetisk og pedagogisk kunnskap på høgt nivå. Masterstudiet danner grunnlag for dr. gradsstudier.

Masterstudiet karakteriseres ved skapende og utøvende virksomhet innenfor fagfeltet, fagteori og didaktikk. Det forutsetter en systematisk og forskningspreget tilnærming både i studiets generelle del og i masteroppgaven. Masterstudiet utgjør 120 studiepoeng som fordeles likt mellom en generell del og masteroppgaven.

Den generelle studiedelen inneholder et estetisk og skapende område, et pedagogisk og didaktisk område og et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk område. Hensikten er å gi innsikt i det særmerkte ved hvert av feltene, å kunne se sammenhenger mellom dem og å kunne anvende dem integrert. Siktemålet er både å sørge for en viss felles bakgrunn hos studentene og å legge til rette for en allsidig faglig forståelse. Den generelle studiedelen er en forberedelse til og en forutsetning for å kunne gjennomføre masteroppgaven.

Masteroppgaven er et individuelt selvstendig arbeid. Det selvstendige studiet kjennetegnes ved at problemstillingen studenten arbeider med, skal integrere teori og skapende/utøvende virksomhet. Mastergaven skal omfatte en didaktisk problematikk og være et FoU-arbeid. Det er problemstillingen som avgjør om tyngdepunktet i oppgaven er av teoretisk eller skapende/utøvende art. Denne tosidigheten tydeliggjør at masterstudiet både er et studium i og om formgiving, kunst og håndverk.

Samlet sett betyr dette at studiet er med på å utvikle og bygge opp under kunnskap som fremmer profesjonskompetanse innenfor ”making professions” som knyttes til utøvende arbeid hos kunstnere, designere, arkitekter, og fagdidaktikere/lærere med tilhørende fagteori og fagkritikk.

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav: Opptaket bygger på fullført

Bacholorgrad, cand.mag-grad eller tidligere lærerutdanning (førskole-, allmenn- eller faglærerutdanning) med:

  • minimum 60 studiepoengs fordypning i forming/formgivingsfag, kunst og håndverk
  • søkere uten godkjent lærerutdanning må ha fullført praktisk pedagogisk utdanning

Ved opptak blir det lagt vekt på utdanning, erfaring med skapende/utøvende arbeid og undervisningserfaring.

Mål for studieprogrammet

Gjennom studiet skal studentene:

  • videreutvikle faglig forståelse i formgiving, kunst og håndverk gjennom skapende og utøvende arbeid, og vinne innsikt i kunstfaglig teori
  • utvikle innsikt i pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblem, kunne se fagfeltet i kulturell sammenheng og samfunnsmessig perspektiv, og kunne begrunne og videreutvikle aktuelle pedagogiske oppgaver i fagfeltet
  • skaffe seg innsikt i vitenskapsteori og erfaringer med metoder til å problematisere, analysere og systematisere erfaringer, dessuten kunne dokumentere denne viten skriftlig, gjennom formgivingsprosesser og produkt, og ved å utvikle kritisk refleksjon i forhold til eget og andres forskningsarbeid.

Videre studiemuligheter

Dr.grad

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
60MASTGD Generell del - master i formgiving,
kunst og håndverk
60,00 O        
60MASTOP Masteroppgave 60,00 O        
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Innholdet i studiet er organisert i en generell del (første studieår) og en masteroppgave (andre studieår) som utgjør to likeverdige komponenter.

EMNE: GENERELL DEL (60 studiepoeng)

Den generelle delen gjennomføres 1. studieår pg består av tre delemner. Disse er:

  • Det estetiske og skapende område (30 studiepoeng)
  • Det pedagogiske og didaktisk område (12 studiepoeng)
  • Det vitenskapsteoretiske og metodiske område (18 studiepoeng)

Det estetiske og skapende er kjerneområdet i studiet. Det suppleres med det pedagogiske og didaktiske området, som setter formgiving, kunst og håndverk inn i en prinsipiell, samfunnsmessig og kulturell sammenheng, der mål, innhold, arbeidsformer og vurdering drøftes. Det vitenskapsteoretiske og metodiske området er et redskap til å reflektere kritisk over, og selv utføre forsknings- og utviklingsarbeid. I innholdsbeskrivelsen behandles disse hver for seg, men de organiseres slik at de dels studeres separat, dels ses de i sammenheng med hverandre og/eller integreres.

EMNE: MASTEROPPGAVE (60 studiepoeng)

Masteroppgaven gjennomføres 2. studieår. Den er et individuelt, selvstendig arbeid som skal gi ny kunnskap og erkjennelse, og som i omfang svarer til omlag halvdelen av studiet. Oppgaven karakteriseres av at forskningsprosessen foregår gjennom estetisk skapende og utøvende arbeid, kunstfaglig teori og pedagogikk/didaktikk, der den valgte problemstillingen styrer arbeidsprosessen. Oppgaven skal utgjøre en helhet der det estetiske og skapende arbeidet og refleksjon utfyller hverandre. En didaktisk komponent inngår i oppgaven dersom ikke hele oppgaven har et didaktisk perspektiv.

Arbeids- og læringsformer

Masterstudiet er basert på individuelle studier, studier i grupper, forelesninger, seminarer og studieturer. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform. Studiet forutsetter en selvstendig og systematisk arbeidsform og aktiv deltakelse i felles aktiviteter. Obligatoriske kurs og oppgaver er lagt inn i studiet som arbeidskrav. Studiet baserer seg på at studentene har et utstrakt medansvar for opplegg og gjennomføring av eget studium. Høgskolen gir undervisning innenfor sentrale deler av studiet. Utenlandsopphold kan inngå i masteroppgaven. Et slikt opphold forutsetter godkjenning knyttet til oppgavens prosjektbeskrivelse.

Vurderingsformer

Delvurdering underveis:

I Emnet Generell del skal det løses fem oppgaver underveis i studiet første studieår. Delvurderinger knyttet til disse forutsettes vurdert til Bestått av faglærer(e) før kandidaten kan gå opp til sluttprøver. For nærmere beskrivelser: Se Emnet Generell del.

Sluttvurderinger:

I Emnet Generell del skal det løses fire oppgaver som sluttprøver med graderte karakterer. Det forutsettes at sluttprøvene er gjennomført før oppstart av masteroppgaven. For nærmere beskrivelser: Se Emnet Generell del.

Emnet masteroppgave har masteroppgave som sluttprøve andre studieår. For nærmere beskrivelser: Se Emnet Masteroppgave.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ella Melbye <Ella.MelbyeSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ella Mathilde Melbye - 07.04.2006