140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, bachelor

Innledning

Studiet omfatter teoretiske og praktiske idrettsfag. De praktiske fagene er aktiviteter som ballspill, ski, skøyter, snøbrett, friidrett, klatring og orientering, samt friluftsliv, dans og lek. I de teoretiske fagene tar vi for oss motorisk læring og knytter fysisk aktivitet til helse, kultur og samfunn med fagområdene fysiologi, anatomi, treningslære, idrettshistorie, idrettssosiologi og idrettspsykologi. Har du Idrett, årsstudium fra før kan du søke deg inn på 2. året.

1. år

 • Fagdidaktikk 5 stp
 • Basisfag 30 stp
 • Aktivitetslære 25 stp
 • Praksis: 1 uke

2. år

 • Pedagogikk 15 stp
 • Fagdidaktikk 10 stp
 • Aktivitetslære 30 stp
 • Valgfag 5 stp
 • Praksis 3 + 3 uker

3. år

 • Pedagogikk 15 stp
 • Fagdidaktikk 15 stp
 • Aktivitetslære 20 stp
 • Valgfag 10 stp
 • Praksis: 4 + 1 uke

Målgruppe og opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Mål for studieprogrammet

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag er kvalifisert for undervisning i grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskole. Noen arbeider som idrettsinstruktører eller i administrative stillinger i offentlig eller privat sektor.

Videre studiemuligheter

Studiet gir kompetanse til å søke masterutdanning innen kroppsøving, idrett og friluftsliv.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Aktivitetslære
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
10DANS Dans 10,00 O 1,5 1,5 3,5 3,5    
15FRILUF Friluftsliv 15,00 O 1,5 1,5 6 6    
45IDRETT Idrett 45,00 O 8 8 4,5 4,5 10 10
5LEIK Leik 5,00 O 1,5 1,5 1 1    
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieløp
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
30BASIS Basisfag 30,00 O 15 15        
30FAGDID Fagdidaktikk 30,00 O 2,5 2,5 5 5 7,5 7,5
30PD140 Pedagogikk 30,00 O     7,5 7,5 7,5 7,5
15VALG Valgfag 15,00 V     2,5 2,5 5,0 5,0
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se studieløpet

Arbeids- og læringsformer

Prosjektarbeid og praksisopplæring er sentrale arbeidsformer. Avdelingen arrangerer seminarer og temadager om samarbeid med foreldre, samarbeid skole og idrett, skolen og nærmiljøet og unges oppvekstmiljø. Det blir lagt vekt på ekskursjoner til alle årstider.

Forholdet mellom teori/praksis

Rammeplanene for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, kap.2.3, s.13 omhandler rammer, organisering og mål for praksisopplæringen. I rammeplanen er det fastsatt at praksis skal omfatte 12 – 14 uker i løpet av de tre årene utdanningen varer.

Ved avd. for EFL vil fordelingen være slik:

 • 1. studieår, 1 uke
 • 2. studieår, 6 uker
 • 3. studieår, 5 uker

Vurderingsformer

Se under hvert emne.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Frode Evenstad <Frode.EvenstadSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Webmaster HiT - 14.02.2007