110 Allmennlærerutdanning, Notodden

Innledning

Mange er i en viss forstand ekspert på undervisning i betydningen å bli undervist. Det er et sprang fra å være ekspert på å bli undervist til å bli ekspert på kunsten å undervise og legge til rette for læring. Å mestre dette spranget er et arbeid uten fasit. Det gjør alle som arbeider i klasserommet om til oppdagere med en utprøvende holdning til praksis. For å klare dette spranget kreves egeninnsats, fordomsfrihet og glupskhet på faglige utfordringer.

Målgruppe og opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse og minimum 35 skolepoeng og karakteren 3 i matematikk og norsk.

Mål for studieprogrammet

Denne fagplanen for fireårig allmennlærerutdanning ved Avdeling for Estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) bygger på Rammeplan for 4-årig allmennlærerutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 03.04.03.

Studieprogram allmennlærerutdanning (ALU) er et opplysningsprosjekt med barn og unge som åpner for store gjerninger og gode handlinger. Allmennlærerstudenten er en kommende kulturarbeider som lærer om fag og av fag. Å legge til rette for læring springer ut av den autoriteten studenten kan vinne i kraft av sin personlighet, fagkunnskap og evne til å begeistre og lede en flerstemmig gruppe unge med grenseløse evner. Studieprogrammet ønsker å utvikle yrkesbevissthet og fagstolthet.

Profesjonsutdanning

Allmennlærerutdanningen er en profesjonsutdanning som kombinererer fag og fagdidaktiske emner, pedagogisk teori og veiledet arbeid i praksisskole. Faglig kompetanse er et hovudansvar for studiefaga. I profesjonsutdanningen ligger dessuten fagovergripende emner av flerfaglig art, dels på tvers av enkeltfag, men samtidig avhengig av kunnskap i dem. Lærerprofesjonen belyses gjennom de faglige vinduene som åpner seg mot praksis og det lyset praksis gir inn i faga.

Kjernen i profesjonsutdanning ALU er fem områder for dannelse: Fag og didaktisk kompetanse utvikles i fag, sosial kompetanse utvikles ved empati og kommunikasjon, endrings- og utviklingskompetanse ved å forholde seg til en bevegelig læringsverden, yrkesetisk kompetanse ved å møte yrkesmangfoldet i praksisskolen.

Pedagogikkfaget skal gi studentene kunnskap om barns utvikling og læring, hjelp til å planlegge undervisning og legge til rette for god sosial utvikling og personlig vekst for den enkelte elev. Faget dekker den generelle didaktikken, innhold og arbeidsmåter i grunnopplæringa, læreren som leder og skolens samfunnsrolle.

I fagstudiene skal studentene dyktiggjøre seg for undervisningsoppgaver. Solid fagkunnskap er en forutsetning for å gi god undervisning og å legge til rette for hensiktsmessig læring.

Fagdidaktikk i alle fag bygger bru mellom vitenskapsfag og skolefag. Fagdidaktikken drøfter fagets egenart, innhold og arbeidsmåter og vurderer hva som er verdifullt i planer og undervisning.

Praksisopplæringa omfatter 20 uker og har egen undervisningsplan. Studenter, øvingslærere og faglærere har et felles ansvar for å legge til rette for hensiktsmessig sammenheng mellom praksisopplæring og annen undervisning.

Videre studiemuligheter

Studieprogram ALU gir god mulighet til videre studier og påbygging til master-løp.

I 4ALU kan studenten velge studieenheter som inngår som første år i et Masterstudium viss hun tidligere har valgt studieenheter med tilstrekkelig fordypning. HiT har følgende Masterstudier: Formgiving, kunst og håndverk, kroppsøving, idrett og friluftsliv, kulturstudier, natur, helse- og miljøvern og tradisjonskunst. Flere er under utvikling.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Obligatoriske emner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
30MAT1 Matematikk 1 30,00 O 10 10 10  
30NORSK1 Norsk 1 30,00 O 15 15    
30PD110 Pedagogikk 30,00 O 5 5 10 10
20KRL Kristendoms-, religions- og
livssynskunnskap
20,00 O     10 10
10GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og
matematikkopplæring
10,00 O       10
DRA OBL Drama som metode 0,00 O        
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgfag

I 3ALU og 4ALU velger studentene nye fag som retter utdanninga mot særskilte nivå eller oppgaver i grunnskolen eller bygger videre på fag fra den obligatoriske delen. I den valgfrie delen skal minst 60 sp være i obligatoriske fag i grunnskolen, de resterende kan være skolerelevante fag/fagområder. Valg av studieenheter med 30 sp gir stor faglig bredde og er særlig tilpassa småskole- og mellomtrinn. Kombinasjoner av studieenheter med 60 sp gir et faglig grunnlag for ungdomssteget. Det er viktig at du søker studieveiledning for dette valget.

Igangsetting av de enkelte emnene er hvert år avhengig av søkertallet.


Valgemner 3 og 4 studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
30BIO1 Biologi 1 30,00 V
30BIO2 Biologi 2 30,00 V
30DRA Drama 1 30,00 V
30DRAMA2 Drama 2 30,00 V
30EN1 Engelsk 1 30,00 V
30IKT1 IKT for lærere 1 30,00 V
30KROPP1 Kroppsøving 1 30,00 V
30KROP2N Kroppsøving 2 30,00 V
30KH Kunst og håndverk 30,00 V
30KH2 Kunst og håndverk 2 30,00 V
30MATOGH Mat og helse 30,00 V
15MA2F1 Matematikk 2, modul 1, funksjonslære 15,00 V
15MA2F2 Matematikk 2, modul 2, statistikk og
sannsynlighetsregning
15,00 V
15MA3F1 Matematikk 3, modul 1, tallære 15,00 V
30MUS1 Musikk 1 30,00 V
15MA3F2 Matematikk 3, modul 2, geometri og
vektorregning og lineær algebra
15,00 V
30MUS2 Musikk 2 30,00 V
30NORSK2 Norsk 2 30,00 V
30SF2 Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa
2
30,00 V
30SF1 Samfunnsfag 1 30,00 V
30UTESKO Uteskole 30,00 V
30SOS Sosialpedagogikk 30,00 V
30SP Spesialpedagogikk 30,00 V
30SPESP Spesialpedagogikk, videreutdanning 30,00 V
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

ALU er et fireårig heltidstudium med et omfang på 240 studiepoeng (sp). Av disse er 120 sp obligatoriske fag og 120 sp valgfrie. I den valgfrie delen skal minst 60 sp dekke grunnskolefag. De obligatoriske faga er: grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL), matematikk, norsk og pedagogikk.

Undervisningskompetanse i grunnskolen oppnås etter 4 år. I studieprogrammet ligger innføring i grunnleggende etiske, forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske emner tilsvarende 10 sp, fordelt på valgfag (1 sp), krl (3 sp), norsk (1 sp), matematikk (1 sp) og pedagogikk (3 sp).

Flerfaglige profesjonsemner

For å ta vare på obligatoriske fler- og tverrfaglige emner i rammeplanen utvikler ALU/EFL profesjonsemner, som belyses både i praksis, enkeltfag og flerfaglig. Alle fag i lærerutdanninga bidrar til å belyse disse emnene, som sammen med fagplanene utgjør EFLs yrkesprofil. Noen profesjonsemner er gjennomgående, andre er er knytta til trinn:

Gjennomgående profesjonsemner 1-3ALU:

Fagdidaktikk

Likestilling

Elevvurdering

Læremiddelvurdering

Fagskriving/fou

Tilpassa opplæring

Ikt og læring

Yrkesetikk

Profesjonsemner ved EFL med forslag til hovudansvarlig og organisering:

Profesjonsemne

Hovedansvar

Organisering

1ALU

   

Bibliotek og læring

Fag 1ALU/biblioteket

Kurs/temadag 1. semester/Praksis

Drama som metode

Drama

30 t kurs 1ALU

Førstehjelp/livredning

Kroppsøving

Kurs 1ALU

Rus

Avdeling

Temadag 1ALU

Skolen i nærmiljøet/ trafikkopplæring

Pedagogikk

Praksisprosjekt 1ALU

Språk og læring

Fag 1ALU

Flerfaglig temaarbeid/prosjekt 1ALU

2ALU

   

Flerkulturell skole/samiske emner/internasjonalisering

Avdeling/fag 2ALU

Flerfagig temaarbeid/ Praksisseminar 2ALU

Foreldresamarbeid

Avdeling

Temadag/praksisemne 2ALU

Mobbing

Pedagogikk

Delemne i pedagogikk/forelesing

3ALU

   

Barn i krise

Avdeling

Temadag

Elevvurdering/elevsamtaler

Flerfaglig/praksisskole

Praksisseminar 3ALU

Miljø/ressursforvaltning

Samfunnsfag

Forelesing 3ALU

Skoleforvaltning/ opplæringslov

Avdeling/praksisskole

Praksisseminar 3ALU

Årstrinnsorganisering

 • Årstrinnet: alle studenter på trinnet
 • Seminargruppe: 5-6 basisgrupper
 • Praksisgruppe: fast gruppe på hvert trinn på 4 studenter
 • Basisgruppe: arbeidsgruppe lik praksisgruppe første semester 1ALU

Hver seminargruppe har en kontaktlærer med veilederansvar for studentenes studiesituasjon. Kontaktlærer skal ha minst ett møte med seminargruppa i begynnelsen av semesteret og minst ett møte med hver basisgruppe hvert semester. Årstrinnet omfatter alle som har kontakt med studentene på trinnet. Kontaktlærerne er kjernen i årstrinnet, som organiseres med trinnledelse (kontaktlærer leder, student nestleder) og trinnmøter som bidrar til å planlegge studiekvaliteten.

Hovedmodell er at fag er distribuert i blokker. En blokk varer 1-3 uker der fag veksler med ulik styrke. I hver blokk er aktuelle arbeidskrav spesifisert.

Arbeids- og læringsformer

Arbeidsformene i ALU kombinerer enfaglige og flerfaglige tilnærmingsmåter og et viktig mål er å skape rom for fagkritisk refleksjon. På veien mot å bli sjølstendig læringsdrivende er poenget ikke å doble hverdagserfaringene, men å by på faglig pirring, blant annet gjennom å gjøre det kjente ukjent og det ukjente kjent. Tre sider ved arbeids- og vurderingsformene peker seg ut:

 • Flerstemmighet
 • Fortelling
 • Fordypning

Flerstemmighet står for mangetydighet. Dannelse er avhengig av evne til oppmerksomhet. Gjennom å oppøve oppmerksomhet for det flerstemmige vil ALU stimulere studentens evne til å la seg overraske og tørre å rope med egen stemme. Et viktig arbeidsmål er derfor å utfordre ved å skape et læringsklima som stimulerer dialog og motvirker instrumentalisme. Fortellinga som medium for formidling, fordypning og forståelse ligger i sentrum av allmennlærertradisjonen og er en viktig side ved livet i klasserommet.

Fag i ALU er sammensatt av kunnskap og ferdigheter som er ulike, og som i sin tur er avhengig av andre fag. Hvert årstrinn organiserer derfor minst 1 flerfaglig tema / prosjektarbeid på 1 - 2 uker der alle fag på trinnet bidrar. Arbeidet skal ha en egna form for dokumentasjon som evalueres med en muntlig framføring for medstudenter.

Mye av tida i studiefaga brukes til lesing og arbeid med teori, verktøy og tekst. Et fags studiepoeng gir relativ arbeidsmengde. 60 sp tilsvarer et normalarbeidsår på 1687 timer. Faglærers rolle er å fungere som inspirator og rettleier og den organiserte undervisninga skal støtte tilegnelsen av stoffet. Undervisninga skifter mellom forelesing, seminar, gruppearbeid og individuell rettleiing på studiested og i classfronter. I basisgruppene bearbeider studenten lærestoffet.

Internasjonalisering

Studieprogrammet gir studentene mulighet for å ta 30 sp (ett semester) ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge, for eksempel 5.semester.

EFL har samarbeidsavtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom utvekslingsprogrammene Socrates/Erasmus og Nordplus. Avtalene dekkes alle fagområder.. Studenten kan du få stipend for å være en periode i utlandet, alt fra 1 måned til ett år. (Europa minst 3 måneder, Norden mer fleksibel). ”Tid for tid-prinsippet” gjelder, dvs at tida i utlandet erstatter undervisning på hjemme-institusjonen. Vanligst er å avlegge eksamen hjemme, men du kan få godkjent kurs med eksamen fra landet du studerer i.

For å kunne reise ut må studenten ha gjennomført minst ett år med studier på høgskolenivå med normal studieprogresjon.

Utvekslingsstipend består av en månedlig sum, samt bidrag til reiseugifter. Du kan også søke ekstra lån og stipend fra Lånekassen. Studenter på utveksling til EFL får tilbud om innføringskurs i norsk på inntil 50 timer.

IKT

Avdelingen bruker Classfronter (CF) som arbeidsredskap, og studentene får kurs i dette verktøyet. Hvert trinn har et virtuelt seminarrom i CF der fag og studenter møtes. Rommet utfyller undervisning på studiestedet og er en viktig informasjonskanal. Studenten bør disponere bærbar trådløs pc. Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet som øves i alle fag.

Forholdet mellom teori/praksis

I studieprogram ALU blir studenten utsatt for et breit fagspekter, veiledere og lærerstemmer. Disse ulike stemmene er et godt grunnlag for å reflektere over forholdet mellom teori og praksis.

Studentene skal i løpet av studietida ha veiledet praksis av ulike type: skoleovertakelse, klasselærerpraksis og fagdidaktisk praksis. Praksis har et omfang på 20 uker fordelt på tre år. Alt arbeid med praksis er obligatorisk.

Praksis- og fagundervisninga skal styrke evnen til å tolke og reflektere over eget og andres klasseromsarbeid. Utprøving og vurdering av nye samarbeidstiltak er en del av studieopplegget.

Praksis legges i blokk til bestemte uker i studieåret eller er fleksibelt organisert etter avtale. Praksis er fordelt over alle studieår. Alle fag bidrar til å forberede studentene på praksisperiodene og de arbeidsoppgavene som en utdannet lærer skal beherske.

Praksis organiseres blant annet som prosjekt knyttet til bestemte profesjonsemner– for eksempel GLSM på småskoletrinnet og skoleovertaking i 2ALU og språk og læring i 1ALU.

Praksisplan

Studieår

Høst

Vår

Fleksibel

Sum uker

1

2

5

1

8

2

5

2

1

8

3

 

4

 

4

4.

   

*

 

*Praksis i 4ALU er organisert med fagdidaktisk komponent

Vurderingsformer

En viktig side ved yrkesinnrettinga i ALU er å stimulere formidlingsglede. Del av læringsarbeidet er egenskriving i digitale mapper, som kan være grunnlag både for underveis- og sluttvurdering. Det kan brukes to typer mapper: arbeidsmappe og presentasjonsmappe. Arbeidsmappa dokumenterer utvikling i studiet og kan inneholde ulike typer arbeid studenten må ha gjennomført før hun kan få sluttvurdering. Presentasjonsmappa innholder de dokumenter som blir utsatt for formell sluttvurdering. For mappekrav i enkeltfag se fagplanene. Ved EFL ligger minst 40% av vurderingsgrunnlaget i underveisvurdering.

Faglig arbeid skal ha varierte dokumentasjonsformer, f.eks. digitale arbeidsmapper, individuelt eller gruppe, muntlig presentering, dramatisering, demonstrasjon, utstilling. Ulike tilbakemeldingsformer skal gi trening i å begrunne, formidle og dokumentere. Arbeids- og vurderingsformene i studiet skal bidra til at studenten bruker praksisskolene til å skaffe seg kunnskap og prøver ut teorier, lærer seg til å arbeide selvstendig og i gruppe og opplever studieprogresjon.

Studiekvalitet og skikkethet

For å sikre god studiekvalitet arbeider EFL med:

Utarbeiding av individuelle utdanningsplaner, veiledning individuelt og i gruppe, fagkritisk arbeid i studieutvalg, planlegging og evaluering i årstrinn og seminargruppe, møter med tillitsvalgte, ekstern evaluering av studieprogrammet minst hvert femte år.

Studenten på ALU kan vente at EFL:

 • gir informasjon om lærestoff og faglige forventninger
 • gir relevant undervisning, veiledning og eksamen i samsvar med fagplan
 • legger til rette for varierte prøveformer
 • gir objektiv og rettferdig vurdering

EFL venter at ALU-studenten:

 • organiserer egen tidsbruk, skaffer seg nødvendig faglitteratur og møter forberedt
 • utnytter muligheter til å skrive oppgaver og kommentere andres skriving
 • samarbeider med andre studenter og deltar aktivt i undervisininga
 • ikke er redd for å stille faglige spørsmål og bruker classfronter

Skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering foregår i hele studiet (Jf. Forskrift om skikkethet juli 2003.)

Studenten har plikt til å ta imot veiledning i de situasjoner og det omfang fagplanene fastsetter.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Frode Evenstad <Frode.EvenstadSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Widar Madssen - 28.04.2006