915 Helse- og miljøvern for helsepersonell, 1-årig påbyggingsstudium

Innledning

Målgruppe og opptakskrav

3-årig sjukepleiarutdanning med offentleg godkjenning (og evt. anna helsefagutdanning) som gir 180 studiepoeng er godkjent opptaksgrunnlag. Studentar med utdanning av eldre dato og med tilleggsutdanning vil bli særskilt vurderte for opptak.

Mål for studieprogrammet

Studiet gir tverrfagleg utdanning innan natur- helse- og miljøvernfag. Studentane skal få kunnskap om korleis ulike forhold i miljøet påverkar helsa til menneske. Studiet skal leggje grunnlag for eit aktivt og realistisk samfunnsengasjement innan det aktuelle fagområdet, og formidle ulike verdisyn i samband med dette.

Videre studiemuligheter

Som del av eller tillegg til bachelorstudium kvalifiserer studiet for opptak til 2-årig mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1-årig påbyggingsstudium i helse- og miljøvern for helsepersonell
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
4256 Vannforsyning, avløp og avfall 10,00 O 10  
2150 Praktisk norsk i forvaltninga 5,00 V 5  
5551 Statistikk II 5,00 V 5  
4259 Støy og lufthygiene 10,00 O 10  
4255 Mikrobiologi 10,00 O   10
4257 HMS, Internkontroll, helse- og
miljøforvaltning
10,00 O   10
5702 Geografisk analyse 10,00 O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne


Valemne
Påbyggingsstudiet har 10 studiepoeng med valemne i haustsemesteret. I emnetabellen er det ført inn eksempel på valemne som er relevante for studiet. Kvart studieår blir det normalt valt ut eitt valemnealternativ ut ifrå studentane sine ønskje og ut ifrå kva som er fagleg og økonomisk mogleg. Studentar som planlegg å gå vidare til masterstudiet, blir oppfordra til å ta 5551 Statistikk II. I prinsippet kan eit kvart valemne som er fagleg relevant for studiet og som ikkje ligg i opptaksgrunnlaget, bli godkjent. Det må da avklarast med instituttet på førehand.

Atterhald
For at eit valemne skal bli halde, må det normalt vere minst 5 deltakarar. Generelt sett må ein ta atterhald om at enkelte emne i tredje studieår kan bli endra eller gå heilt ut dersom faglege, personellmessige eller andre forhold ved høgskolen gjer dette nødvendig. Enkelte emne blir undervist på engelsk dersom det er ein eller fleire engelskspråklege studentar som følgjer undervisningen.

Arbeids- og læringsformer

Studentane blir fulgt opp under heile studieløpet med arbeids- og undervisningsformer som inkluderer felt-og laboratorieundervisning med rapportskriving, prosjekt, seminaroppgåver, gruppe- og seminarundervisning, forelesingar osv. Det er lagt vekt på praktiske prosjekt i læringsprosessen. Dei ulike arbeids- og undervisningsformene er omtalt i dei enkelte emneomtalene.

Gyldig fråvær (sjukemelding) inntil 20% frå ein obligatorisk del av eit emne vil bli akseptert. Ved fråvær større enn 20% vil ikkje studenten få godkjent denne delen av emnet. Studenten vil i så fall ikkje ha krav på fortrinnsrett til plass på felt/labkurset neste gongen det vert sett opp.

Forholdet mellom teori/praksis

Vurderingsformer

I dei fleste emna vil det vere både undervegsvurdering og sluttvurdering.
I mange emne vil seminaroppgåver og liknande vere del av vurderinga. Aktuelle vurderingsformer går fram av emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Gunhild Haugen <Gunhild.HaugenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av  - 20.02.2006