869 Flerkulturelt barnevern, bachelor

Innledning

Fagplanen for Bachelor i flerkulturelt barnevern ved Høgskolen i Telemark er utarbeidet på grunnlag av flg. dokumenter:

 • St. meld. nr. 27 (2000-2001) "Gjør din plikt - Krev din rett" - Kvalitetsreform av høgre utdanning
 • Rammeplan og forskrift for barnevernpedagogutdanning, fastsatt av Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet 28.01.99
 • Lov om universiteter og høgskoler nr. 15 av 1. april 2005
 • Eksamensforskrift for Høgskolen i Telemark fastsatt av styret 15.12.05
 • Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved HIT, fastsatt av styret 18.12.2003
 • Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2005-2009, fastsatt av styret 24.02.05
 • Fagplan for Bachelor i barnevern ved Høgskolen i Telemark av 13.05.05

Fagplanen er å forstå som studentens kontrakt med lærestedet, og innholder sentrale beskrivelser av hvordan denne kontrakten skal oppfylles. I tillegg er fagplanen et informerende arbeids- og styringsverktøy for instituttets fagligpedagogiske virksomhet.

Det åpnes ikke for enkeltvurdering for privatister i noen del av studiet.

Fagplanen for Bachelor i barnevern ved Høgskolen i Telemark er vedtatt av Dekan ved avdeling helse- og sosialfag,

Barnevernspedagogutdanningen i Telemark ble etablert i 1993, da som en linje på Telemark sykepleierhøgskole. Ved innføring av høgskolereformen i 1994 ble det opprettet avdeling for helse- og sosialfag med to institutt. Institutt for helsefag med sykepleierutdanning og tilhørende videreutdanninger, og Institutt for sosialfag med barnevernspedagogutdanning. Fra 1998 inngikk også vernepleierutdanningen som del av institutt for sosialfag. Allerede fra oppstarten har barnevernspedagogutdanningen lagt vekt på kultur og aktiviteter som del av sitt spesielle fokus.

Våren 2002 ble det satt i gang et arbeid ved Institutt for sosialfag for å etablere en helse- og sosialfaglig bachelorutdanning med en internasjonal profil. Dette førte til etablering av Bachelor i flerkulturelt barnevern høsten 2005. Bakgrunnen for dette initiativet var erkjennelsen av et økende behov for flerkulturell kompetanse i møte med internasjonale, globale og flerkulturelle utfordringer innenfor velferdsstaten og helse, -sosial- og utdanningssektoren i Norge. Videre var hensikten å utvikle kunnskap om internasjonale og globale rammevilkår og kulturforståelse som grunnlag for barnevernfaglig yrkesutøvelse i flerkulturelle miljø nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen tar utgangspunkt i den nasjonale rammeplanen for barnevernpedagoger. Samtidig gir studiet en særskilt kompetanse i internasjonalt og flerkulturelt arbeid med barn og unge.

Høgskolen i Telemark har et godt utgangspunkt for å vektlegge og realisere rammeplanens felles del for helse- og sosialfagutdanningene, fordi avdeling for helse- og sosialfag nå har Bachelor i sykepleie, vernepleie og barnevern. Fagplanene for de tre nevnte utdanningene tar sikte på at studentene ved avdelingen gjennom utdanningen skal få et godt grunnlag for samarbeid i helse- og sosialtjenestefeltet. Det legges til rette for at studentene får oversikt over hva som er felles kunnskapsgrunnlag og hvilken særlig kompetanse de respektive profesjonsgruppene har.

Den stadige omorganiseringen av tjenestetilbudet til utsatte barn og unge og den generelle avinstitusjonaliseringen i offentlig tjenesteproduksjon kan medføre store endringer i barnevernpedagogens yrkesroller. Dette stiller høye kompetansekrav til utdanning av helse- og sosialarbeidere og deres kvalifisering for deltakelse i et komplekst samfunn med krav til samfunnsforståelse, tverrfaglighet og fleksibilitet i kombinasjon med etiske fordringer i samarbeidet med den enkelte bruker, med familier og sosiale nettverk. Bachelor i flerkulturelt barnevern skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er rustet til og kvalifisert for å utføre velferdsarbeid og metodisk sosialpedagogisk arbeid i samarbeid med mennesker som har bruk for slike tjenester.

Som et ledd i HITs satsing på økt internasjonalisering ønsker Institutt for sosialfag å være internasjonalt orientert. Dette gir seg blant annet utslag i arbeid med utvikling av internasjonale, globale og flerkulturelle tema og perspektiv i våre fag- og undervisningsplaner og deltagelse i utdannings- og forskningsprogrammer. Høsten 2005 startet instituttet opp bachelorutdanning i flerkulturelt barnevern som del av denne satsingen. Det legges nå opp til muligheten å søke om internasjonale studier i 5. semester ( delemne 11) for studenter ved alle våre bachelorutdanninger. Ved Institutt for sosialfag har studiene solidaritet som nasjonalt og internasjonalt perspektiv fordi det ligger implisitt i yrkesprofesjonenes yrkesetiske retningslinjer å ha et særlig ansvar for risikoutsatte og marginaliserte grupper, og ivareta den menneskelige verdighet, vise solidaritet og påvirke samfunnsutviklingen i retning av et rettferdig og inkluderende samfunn nasjonalt og internasjonalt.

Høgskolen i Telemark har i sin strategisk plan for 2005 - 2009 lagt særlig vekt på bl.a. faglig satsingsområde innen kulturfag. For Institutt for sosialfag videreføres denne satsingen gjennom to særskilte profileringer;

 • Flerkulturell kompetanse i arbeid med utsatte grupper
 • Kreativt metodisk arbeid med bruk av aktiviteter og kulturtiltak

Instituttet har omfattende kompetanse innen kultur og det flerkulturelle kunnskapsområdet, og satsingsområdene kommer til uttrykk gjennom læringsopplegg for bachelorutdanningene, eksisterende videreutdanninger og valg av nye videreutdanninger/masterstudier.

Bachelorstudiet i flerkulturelt barnevern legger spesielt vekt på at studentene skal kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og
kulturell bakgrunn og ha evne til yrkesutøvelse i flerkulturelle kontekster.

Bruk av aktiviteter og kulturtiltak som del av barnevernspedagogutdanningen har vært profilert fra Høgskolen i Telemark fra 1993. Dette kommer til uttrykk gjennom satsing på kulturforståelse og bruk av ulike aktiviteter og kulturtiltak i undervisningsoppleggene.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet henvender seg til mennesker med vilje og muligheter til å utvikle seg i forhold til kunnskaper, holdninger og ferdigheter i retning av ivaretakelse av andre menneskers verdighet, behov, ressurser og muligheter. Opptakskravet til bachelor i barnevern er generell studiekompetanse. Søkere som ikke fyller kriteriene for generell studiekompetanse, og som fyller 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke opptak etter egne regler knyttet til en realkompetansevurdering.

Enkelte studenter vil kunne ha varierende behov for tilrettelegging ved studiestart, gjennom studietiden og i forbindelse med eksamen. Høgskolen i Telemark har egen handlingsplan for studenter med funksjonshemning. Den bygger på prinsippet om at funksjonshemmede skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter som resten av befolkningen. Rett til utdanning er for alle lovregulert. Studiesituasjonen skal så langt som mulig legges til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen medfører ikke en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Samarbeid, demokrati, medbestemmelse og studentvelferd er et viktig anliggende for Høgskolen i Telemark

Mål for studieprogrammet

Studentene skal etter endt utdanning være kvalifisert for en flerkulturell barnevernfaglig yrkesutøvelse basert på et felles verdigrunnlag for helse- og sosialarbeiderutdanningene nasjonalt og verdiforankret barnevernfaglig arbeid internasjonalt.

Gjennom utdanningen skal studentene ha utviklet et helhetlig syn på mennesket, kunne vise respekt for menneskets integritet og rettigheter og ivareta brukernes autonomi og rett til medbestemmelse.

Etter fullført studium skal studenten som helse- og sosialarbeider

 • kunne begrunne sine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere ut fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn
 • kunne dokumentere eget arbeid og utføre prosjektarbeid
 • vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter
 • identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid
 • reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter
 • kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
 • ha kunnskap om helse- og sosialproblemer, velferdsstaten og dens profesjoner
 • kjenne rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene
 • kjenne

  beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse- og sosialsektoren og relevante lover, forskrifter og avtaler

 • kjenne bakgrunnen for helse- og sosialpolitiske prioriteringer og kjenne til konsekvenser av slike prioriteringer i en global sammenheng.
 • ha kunnskaper om hvordan en kan påvirke helse- og sosialpolitikken
 • ha kunnskap om velferdspolitikk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • ha evne til å kunne vurdere globale og samfunnsmessige rammebetingelser i lys av aktuelle velferdspolitiske spørsmål, internasjonale rettigheter og konvensjoner og lover gjeldende for norsk integrerings- og inkluderingspolitikk
 • ha kjennskap til lokalsamfunnsarbeid og humanitære frivillige organisasjoners engasjement for ivaretakelse av risikoutsatte barn og unge og deres familier både i og utenfor Norge
 • kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og

  kulturell bakgrunn

 • være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper
 • vise kunnskap om konflikter og konflikthåndtering

Barnevernspedagogstudentene skal etter endt utdanning ha kunnskap, holdninger og ferdigheter som gir grunnlag for å yte tjenester til utsatte barn og unge og deres nettverk. Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd, respekten for enkeltindividets integritet og sette brukermedvirkning og brukerperspektiv i fokus. Barnevernspedagogen skal ha kompetanse som bygger på sammenhengen mellom teori- og praksisstudier gjennom utdanningen, og ha utviklet evne til anvendelse av kunnskapsgrunnlaget i praktisk arbeid.

Etter fullført studium skal studenten som barnevernpedagog

 • møte brukere med empati og respekt ut fra perspektivet om likeverd uavhengig av alder, klasse, kjønn, kultur, livssyn og virkelighetsoppfatning
 • ha oversikt over internasjonale, globale og flerkulturelle barnevernfaglige utfordringer og praktisk arbeid med risikoutsatte barn og unge og deres familier nasjonalt og internasjonalt
 • ha kunnskap og forståelse for barn og unges overlevelsesbetingelser, normalutvikling og læring, og hva som fremmer og hemmer gode oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn
 • ha kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper, kjenne lover som omhandler barn og unge, og kunne utføre saksbehandling som ivaretar barn og unges behov og rettigheter
 • ha kjennskap til hovedmål og virkemidler i barne- og ungdomspolitikken, kunne vurdere disse kritisk og medvirke som premissleverandør for beslutninger i hjelpeapparatet og overfor politiske myndigheter
 • ha bevissthet om ulike dilemma som oppstår i et flerkulturelt samfunn i forhold til identitetspolitikk og sosial integrasjon, inkludering og deltakelse
 • ha oversikt over hjelpeapparatet og kunne anvende det i arbeidet med å redusere barn og unges sosiale problemer i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere/klienter
 • ha god kjennskap til barnevernfaglig og sosialpedagogisk arbeid med etniske minoritetsfamilier og enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
 • kunne planlegge, iverksette og evaluere tiltak for å bedre og sikre barn og unges livsvilkår i samarbeid med de mennesker det gjelder
 • kunne arbeide faglig i barn og unges daglige miljø, inkludert ulike institusjoner hvor barn og unge oppholder seg
 • kunne arbeide i relasjoner preget av krysspress og interessemotsetninger og håndtere konflikter med fokus på barn og unges interesser
 • kunne møte barn og unge og deres pårørende med empati og respekt, og se respekt og likeverd som grunnleggende forutsetninger for yrkesutøvelse
 • kunne arbeide med mennesker med ulike virkelighetsoppfatning og ha evne til yrkesutøvelse i internasjonale og flerkulturelle kontekster
 • ha kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom samfunnsmessige strukturer og prosesser, og sosiale og psykososiale problemer for barn, unge og deres pårørende
 • kunne dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid

Studenter med bachelor i flerkulturelt barnevern skal i tillegg

 • ha etablert en særskilt kompetanse i å vurdere internasjonale og globale rammevilkår, herunder aktuelle og relevante Nord - Sør forhold og utviklingsspørsmål samt ha utviklet evne til å anvende kulturforståelse som grunnlag for barnevernfagligyrkesutøvelse i flerkulturelle sammenhenger nasjonalt oghumanitært og bistandsfaglig arbeid internasjonalt
 • ha god kunnskap om årsaker til barnevernsrelaterte problemer blant familier med etnisk minoritetsbakgrunn nasjonalt og risikoutsatte barn og unge internasjonalt.
 • besitte reflektert kunnskap om forutsetninger, realiteter og muligheter i forebyggende og klientrettet arbeid for å sikre og forbedre denne gruppen barn og unges overlevelsesbetingelser, levekår og livskvalitet
 • ha utviklet evnen til å integrere praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og refleksjon i yrkesutøvelse for flerkulturelle og internasjonale sammenhenger.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
869HEMN1 Barndom, oppvekst og kunnskapsgrunnlag
et flerkulturelt samfunn
60,00 O 30 30        
869HEMN2 Metodisk barnevernsarbeid i en
flerkulturell sammenheng
60,00 O     30 30    
869HEMN3 Den globalt reflekterende praktiker 60,00 O         30 30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

STUDIETS VARIGHET, OMFANG, NIVÅ.

Bachelor i flerkulturelt barnevern er normert til en studieprogresjon på 3 år og har et omfang på 180 studiepoeng. Bachelorgraden danner grunnlag for masterstudier.

Bachelor i flerkulturelt barnevern kombinerer ulike kunnskapsområder, og studentene skal gjennom utdanningen tilegne seg en samlet kompetanse basert på praktiske og teoretiske studier.

Innholdet i rammeplanens hovedemner og studiepoeng, d.v.s. samfunnsvitenskapelige emner ( 33 stp), juridiske emner ( 15 stp), psykologiske og helsefaglige emner( 33 stp), pedagogiske emner ( 24 stp) og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge ( 75 stp) er organisert inn i fagplanens delemner. Studiepoengfordelingen fra rammeplanen er videreført inn i fagplanens delemner.

Høgskolen legger til rette for at studenter kan ta deler av 5. semester som studier i en internasjonal sammenheng.

Det må påregnes noe utgifter til studier innen instituttets særskilte profilering i kreativt metodisk arbeid med bruk av aktiviteter og kulturtiltak.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert i 3 hovedemner med til sammen 12 delemner fordelt på de ulike hovedemnene. De rammeplanstyrte fagområdene og studiepoengene er innarbeidet i fagplanens hoved- og delemner. Det er lagt inn krav om mappevurderinger til hvert delemne, og alle kravene må være utført og godkjent som del av eksamen med påfølgende emnekarakter. Det er resultatene fra de fastsatte mappevurderingene i hvert delemne som danner grunnlaget for emnekarakteren, og emnekarakter er forutsetning for å følge studieprogresjonen.

Studiets oppbygging

Oversikt over hovedemner, delemner og emnekarakterer ved Bachelorstudium i barnevern.

Emnekode: 869HEMN1 Hovedemne 1. Barndom og oppvekst i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn

1. studieår

Delemner

Studiepoeng

Vitnemål

Emnekarakter for Hovedemne 1 60 stp

1) Introduksjon til studiet flerkulturelt barnevern

5 stp

2) Overlevelse, utvikling og oppvekst

15 stp

3) Samfunnsmessige rammebetingelser

10 stp

4) Sosialpedagogisk arbeid og bruk av aktiviteter

20 stp

5) Praktisk barnevernsarbeid i det kommunale, regionale og statlige barnevern

10 stp

Emnekode: 869HEMN2 Hovedemne 2. Metodisk barnevernsarbeid i en flerkulturell sammenheng

2. studieår

Delemner

Studiepoeng

Vitnemål

Emnekarakter for hovedemne 2

60 stp

6) Kulturforståelse og etnisitet i barnevernet med praksisstudier

30 stp

   

7) Vurdering av omsorgskompetanse

15 stp

8) Metodisk arbeid med utsatte barn og unge

15 stp

 

Emnekode: 869HEMN3 Hovedemne 3. Den globalt reflekterende praktiker.

3. studieår

Delemner

Studiepoeng

Vitnemål

Emnekarakter for hovedemne 3

60 stp

9) Global forståelse og internasjonalt arbeid med barn og unge

7 stp

10/11) Metodisk fordypning og praksisstudier

23 stp

12) Kritisk perspektiv på egen yrkesutøvelse

30 stp

Antall studiepoeng i hvert delemne angir vekting av arbeidsmengden i delemnet.

Praksisstudier og ferdighetstrening utgjør minimum 42 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng er klientrelatert. Praksisstudiene og ferdighetstreningen er obligatorisk og kunnskapsgrunnlaget er knyttet til alle hovedemnene. Praksisstudiene må være gjennomført og bestått for å få emnekarakter og fortsette studiet.

Arbeids- og læringsformer

Innholdet i barnevernspedagogutdanningen omfatter teoretisk fagkunnskap, prosessuell og erfaringsbasert kunnskap og utvikling av relasjonskompetanse. Målene for høy studiekvalitet knyttes til utviklingen av studentenes etiske bevissthet og evne til selvstendig, kritisk og systematisk tenkning, forståelse og handling. Teoristudier og praksisstudier må integreres og gjenspeiles i valg av studieformer og undervisningsmetoder. Studiet er organisert med et bredt og variert utvalg av fagligpedagogiske virkemidler med vekt på studentenes egenaktivitet og samhandling i tilegnelsen av teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og utvikling av en reflekterende praktiker som studiets sluttkompetanse. Alle undervisnings- og læringsformene er forankret i de didaktiske målområdene kognitive mål, holdnings- og ferdighetsmål. Dette gjenspeiles i forelesninger, arbeid i grupper, ferdighetsøvelser, feltarbeid, praksisstudier, prosjektorganisert undervisning og omfattende bruk av veiledning som fagligpedagogiske virkemidler.

Praksisstudienes plass i utdanningen er både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold i en praksisorientert utdanning. Denne studieformen skal bidra til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk arbeid. Praksisstudiene må være gjennomført og bestått for at det gis emnekarakter.

Studiet anvender en gjennomgående bruk av mappevurderinger som del av eksamensordningen. Dette er et fleksibelt konsept med mange variasjons- og utformingsmuligheter:

En mappe kan beskrives som en systematisk samling av arbeider og andre former for dokumentasjon som til sammen gir et bilde av an students utvikling og læring innenfor et visst område. En mappe kan altså inneholde alt fra besvarelse av studiekrav til egne og andres vurderinger av studentens teoretiske og praktiske arbeider/ferdigheter. Medstudentrespons og samarbeid studentene imellom inngår som en sentral del av mappekonseptet [Taube, A. (2000): Mappevurdering. Undervisningsstrategier og undervisningsredskap.Oslo: Tano Aschehoug]

Det forventes at studentene jobber i grupper gjennom hele utdanningsløpet. Det kan avtales veiledning til gruppene, og studentene forventes å bruke gruppene til både oppgaveløsning og egenutvikling. Det skal framkomme i emneheftet for de ulike delemnene hvordan gruppene sammensettes ved obligatorisk gruppearbeid.

Forholdet mellom teori/praksis

PRAKSISSTUDIER

Praksiskode

Navn

Plassering

Omfang

869PRA1

Metodisk barnevernsarbeid og praksisstudier nasjonalt

3. semester

20 stp.

869PRAU

Metodisk fordypning og praksisstudier internasjonalt

5. semester

23 stp.

Praksisstudiene skal være gjennomført og godkjent i overensstemmelse med gjeldende reglement, og godkjenning er en forutsetning for at studenten kan gis emnekarakter.

Studentens læringsmål skal formuleres i en læringskontrakt mellom student, veileder og praksisplass. Læringskontrakten skal også inneholde tid for veiledning, evaluering og studentens studiedager.

Studentens arbeidsoppgaver skal være varierte og ligge innenfor det barnevernsfaglige arbeidsområdet. Fastsetting av konkrete arbeidsoppgaver for studenten skal planlegges av veileder og student i fellesskap. De skal stå i forhold til de læringsmål som studenten har fastsatt og arbeidsplassens målsetting.

Arbeidstid. Fastsetting av studentens arbeidstid tar utgangspunkt i den arbeidstid som er gjeldende innenfor det aktuelle arbeidssted. På arbeidssteder hvor det følges en døgnkontinuerlig turnus, bør det være en rimelig fordeling mellom dagarbeid og kveldsarbeid. Retningsgivende er 2 kvelder pr. uke og ikke mer enn hver 3. helg. Nattarbeid skal ikke inngå i studentens arbeidstid.

Ved fastsetting av arbeidstid som går utenom dette reglement, skal det avtales med den enkelte student på forhånd. Studenten skal ha avsatt tid tilsvarende en dag pr. uke til studiearbeid. Denne tiden kan evt. gis som en samlet studiedag. Studenten kan ikke pålegges overtid eller ekstravakter uten at han/hun selv samtykker i det. Det skal i så fall ytes godtgjørelse for arbeidet. (Nattarbeid blir regnet som ekstra tjeneste.)

Veiledning: For hver student oppnevnes en praksisveileder. Veileder skal ha utdanning på minimum høgskolenivå, og studenten har rett til en veiledningstime pr. uke med praksisveileder. Avtale om tidspunkter for veiledning skal fastsettes snarest mulig etter at studenten har begynt i praksis.Ved praksisstudier internasjonalt vil veiledningskompetanse vurderes med referanse til internasjonalt anerkjente kriterier for sikring av kvalitet.

Veiledningen skal tilrettelegges slik at studenten aktivt kan reflektere over faglige og etiske problemstillinger, samt hva personlig kompetanse er i praksisstudier. Student har ansvar for å forberede aktuelle problemstillinger til veiledning. Dette gjøres i god tid før avtalt veiledningstime. Både student og praksisveileder skal forberede seg til disse.

Høgskolen har ansvar for oppfølging av studenter i praksisstudier. Hvis student eller veileder har behov for flere besøk enn hva som er avtalt, skal høgskolen imøtekomme dette. Høgskolen legger til rette for refleksjonsgrupper under praksisstudiene.

Studenten bør få fortløpende tilbakemelding på fungering i praksis. Studenten skal ha en mer omfattende halv- og heltidsevaluering sammen med praksisveileder. Når det er naturlig, bør også andre ansatte medvirke. Veileder skal, i samråd med studenten, skrive en avsluttende evalueringsrapport som skal sendes skolen ved praksisstudienes avslutning.

Nærvær: Praksisstudiene er obligatorisk. For praksisstudier er nærværsplikten 80 % uavhengig av fraværsgrunn. Deltagelse i skolens vedtektsfestede organer og utvalg oppnevnt av disse, samt studentorganisasjonens lokalstyre/sentralstyre, landsstyre/landsmøte regnes ikke som fravær dersom dette kan dokumenteres. Samlet fravær må ikke overstige 20 % av ordinær arbeidstid i hver praksisperiode. Ved avbrudd i praksis pga. sykdom eller andre tvingende grunner, må minst halvparten av praksisperioden være gjennomført og evaluert før studenten kan fortsette studiet. Den resterende del av praksis skal tas igjen snarest mulig. Ved avbrudd i praksisperioden bør den delen som tas igjen på et seinere tidspunkt, helst fullføres på det opprinnelige praksisstedet.

Studenten skal gjøres kjent med sin taushetsplikt og signere taushetserklæring.

Retningslinjer for vurdering av praksisstudier: Godkjenning/underkjenning av praksisstudier er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved slutten av den innholdsbestemte delen av praksisstudiene skal det foreligge en evalueringsrapport fra veileder. Veileder skal i samråd med studenten skrive rapporten. Denne regelen kommer også til anvendelse ved avbrudd i praksisstudier.

På bakgrunn av evalueringsrapporten eller annen dokumentasjon, bestemmer høgskolen ved ansvarlig lærer for studenten om praksisstudier skal godkjennes. Praksisrapporten sendes høgskolen med underskrift fra både veileder og student. Dersom det reises tvil om at praksisstudiene kan godkjennes, skal det arrangeres et møte mellom de berørte parter (student, veileder, lærer) og/eller eventuelt andre som har hatt betydning for saken. Slik møte må avholdes senest tre uker før praksisstudiene avsluttes.

Når det er grunnlag for tvil om godkjenning av praksis skal det utarbeides en skriftlig plan for korrigeringer av de omstendigheter som gir opphav til tvilen. Planen skal inneholde spesifikke tiltak og ansvarsforhold for iverksetting av slikt tiltak. Planen fungerer også som formell advarsel til studenten om at denne står i fare for ikke å få praksisstudiene godkjent. Partene skal bli enige om tidspunkt for et evalueringsmøte for å vurdere effekten av det korrigerende tiltaket. Det føres protokoll fra møtet, hvorpå ansvarlig lærerkontakt konkluderer med om praksisstudiene er bestått eller ikke.

Ved underkjenning av praksisstudier gis det adgang til å kontinuere en gang. Ved kontinuasjon følges de vanlige prosedyrer for utplassering i praksis. I alminnelighet vil det si å følge høgskolens tider for praksisutplassering dersom ikke annet avtales.

Vedtak om underkjenning av praksisstudier kan ikke påklages med mindre det foreligger formelle feil. Dette innebærer at man ikke kan klage på den vurdering som ligger til grunn for vedtak om underkjenning.

Ved praksisstudier internasjonalt er det utviklet egne kriterier.

Vurderingsformer

Hvert av de tre hovedemnene har flere delemner som skal utdype hovedemnets særskilte fokus. Det er knyttet mappevurderinger til hvert delemne, og vurderingskriterier av oppgavene utgjør grunnlaget for emnekarakteren for hvert hovedemne. Hovedemnekarakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av karakterene under de ulike delemnene. Det er hovedemnekarakteren som føres på vitnemålet. Eksamensforskriften gir flg. definisjoner:

Vurdering: Begrepet vurdering brukes om fastsetting av karakter, derunder bestått/ikke bestått i et emne eller på en bestemt prøve eller oppgave.

Eksamen: Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlag som fører fram til en karakter

Delkarakter benyttes som betegnelse på enkeltkarakterer som danner grunnlag for emnekarakteren, og fastsettes på grunnlag av vurdering av prøve eller oppgave som benyttes underveis i eller ved slutten av et emne. Delkarakterer føres ikke på vitnemål/karakterutskrift.

Emnekarakter er karakteren for et emne, og skal føres på vitnemål/karakterutskrift. Karakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene i vedkommende emne, der slike delkarakterer benyttes. jfr. Forskrift om eksamen ved HIT - §2.7

Det er resultatene fra de fastsatte mappevurderingene i hvert delemne som danner grunnlaget for emnekarakteren. Studenten kan avlegge inntil 3 forsøk i løpet av studiet på hver vurderingsmappe som inngår i det samlede vurderingsgrunnlaget. I særlige tilfeller kan dekan etter begrunnet søknad gi adgang til et fjerde forsøk. (jfr. forskriftens § 3.4) Som hovedregel leveres mappene ved avslutningen av hvert delemne, og som hovedregel legges det til rette for 2 forsøk på hver vurderingsmappe i studieåret. Dersom det arrangeres nytt forsøk har også studenter som ønsker å forbedre karakteren adgang til prøven. (Jfr. forskriftens § 6.6)

Det forutsettes at det er grunnlag for å sette emnekarakter for å kunne følge studieprogresjonen. Det betyr som hovedregel at dersom studenter ikke får bestått/karakter på de vurderingsoppgaver som ligger i hvert delemne etter 2. forsøk i studieåret, må vedkommende gå ut av studieprogrammet og evnt. fortsette med neste kull..

Oversikt over vurderingsoppgaver i Bachelor i flerkulturelt barnevern:

Emner

Vurderings

oppgaver

Vurderings

form

Emne

karakter

Emnekode: 869HEMN1 BARNDOM OG OPPVEKST I ET FLERKULTURELT OG INTERNASJONALT SAMFUNN 60 stp

Delemne 1.

     

Delemne 2.

2-1. Observasjonsrapport, Individuell besvarelse

2-2. Psykologisk utvikling, Individuell besvarelse

2-1. Bestått

2-2. Karakter

2-3. 25 % av emnekarakteren

Delemne 3.

3-1. Grunnlagskunnskap om forvaltningen, Individuell besvarelse

3-1. karakter

3-1. 25 % av emnekarakteren

Delemne 4.

4-1. Sosialpedagogisk arbeid gruppebesvarelse

4-1. karakter

4-1. 25 % av emnekarakteren

Delemne 5.

5-1. Praktisk barnevernsarbeid, gruppebesvarelse

5-2. Lov om barnevernstjenester individuell besvarelse

5-1. karakter

5-2. bestått

5-1. 25 % av emnekarakteren

Emnekode: 869HEMN2 METODISK BARNEVERNSARBEID I EN FLERKULTURELL SAMMENHENG 60 stp.

       

Delemne 6

6-1. Informasjonsbrosjyre Individuell besvarelse

6-2. Anerkjennelse som flerkulturell praksis Individuell besvarelse

6-3. Etisk dilemma, Individuell besvarelse

6-1. bestått

6-2. bestått

6-3. bestått

 

Delemne 7.

Delemne 8.

7-1. Vurdering av omsorgskompetanse Gruppebesvarelse

8-1. Metodisk arbeid med utsatte barn og unge og muntlig høring. Individuell besvarelse og muntlig høring.

7-1. karakter

8-1. karakter

7-1. 50 % av emnekarakteren

8-1. 50 % av emnekarakteren

Emnekode: 869HEMN3 DEN GLOBALT REFLEKTERENDE PRAKTIKER 60 stp.

Delemne 9

9-1. Internasjonalt arbeid med barn og unge

9-1. karakter

9-1. 30 % av emnekarakteren

Delemne 10/11

11.1. Metodisk fordypning, individuell besvarelse

11-1. bestått

 

Delemne 12

12.1. Fordypningsoppgave og muntlig høring, gruppebesvarelse og individuell muntlig høring

12-1. karakter

12-1. 70 % av emnekarakteren

Til hvert delemne er det lagt inn mappeoppgaver som til sammen utgjør grunnlaget for emnekarakteren. Det opereres med to typer mapper; Dokumentasjonsmappe og Vurderingsmappe

Dokumentasjonsmappe inneholder spesifiserte krav til dokumentasjon av f.eks. tilstedeværelse i undervisning og læringsgrupper, gjennomførte ferdighetsøvelser og praksisstudier, læringsprosesser i gruppe mm. Krav til dokumentasjonsmapper er beskrevet under hvert delemne (se pkt. 7 i fagplanen). Dokumentasjonsmappene må foreligge for at vurderingsmappen skal legges til vurdering. Dersom dokumentasjonsmappene ikke foreligger gis det ikke emnekarakter.

Vurderingsmappe inneholder de oppgaver som danner grunnlaget for emnekarakterene. Det kan benyttes ulike vurderingsformer - jfr. §7 i Forskrift om eksamen ved HIT. Krav til vurderingsmapper er spesifisert under hvert delemne. Omfang på skriftlige arbeider er oppgitt i antall ord, og det beregnes +/- 10%. Mappene leveres som hovedregel ved avslutning av hvert delemne.

Følgende graderte karakterskala benyttes:

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor

grad av selvstendighet

B

Meget god

Meget god presentasjon som ligger over gjennomsnittet.

Viser evne til selvstendighet

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

Det kreves E eller bedre for at eksamen skal være bestått. Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentens forutsetninger for å gjennomføre emnet. Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen8

For å få vurderingen bestått må studenten vise tilstrekkelig kunnskap og til en viss grad anvende kunnskapen på en faglig forsvarlig måte i gitte bruker-, klient- og pasientsituasjoner. Kandidaten må kunne gjøre rede for sentrale faglig etiske fordringer og vise relevant forståelse for faget og dets ansvarsområde.

7 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark 2. oktober 2003 med hjemmel i § 50 nr. 7 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler, sist endret ved lov av 27. juni 2003 nr. 70

8 Pressemelding nr. 039-04 fra UFD av 11.05.04 om Retningslinjer for bruk av karakterer i høyere utdanning.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Anne Thronsen <Anne.ThronsenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Elin Nordbø - 24.04.2007