504 Nordisk historie halvårsstudium

Målgruppe og opptakskrav

Halvårsstudiet byggjer på historie årsstudium eller eit tilsvarande studium. Historiestudia kan kombinerast med andre studium ved høgskolar og/eller universitet i ein bachelorgrad. Ein kan òg nytte studiet som del av eit fjerde år i ei allmennlærarutdanning. Etter eldre ordning er studiet godkjent som tilleggsutdanning for lærarar med lærarprøve i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Historiestudium vil for mange inngå i ein bachelorgrad (jfr. ovanfor). Historie gjev da etter nærare reglar, m.a. om praktisk-pedagogisk utdanning eller innpassing i fireårig allmennlærarutdanning, kompetanse for undervisning i skoleverket. Historiefaget høver òg godt innanfor ei medieutdanning, t.d. saman med journalistutdanning eller anna medieutdanning. Saman med andre samfunnsfag, kulturfag eller økonomiske fag kan historiefaget gje arbeid innanfor offentleg og privat administrasjon. Går ein vidare i historiestudiet til mastergrad (tidlegare hovudfag), har ein ei sjølvstendig historieutdanning på høgt nivå som kan høve for undervisning, arbeid i museum, arkiv o.l., og i andre samanhengar. Forskarutdanning i historie byggjer på mastergrad.

 

 

Mål for studieprogrammet

Historieforskinga i dei nordiske landa har tradisjonelt vore mest oppteken av nasjonalstatane. Halvårsstudiet tek utgangspunkt i at Norden kan oppfattast som ein heilskap med kulturelle, sosiale og politiske særdrag. Studiet vil lyfte fram det nordiske perspektivet, og gje innsyn i kva den nordiske samanhengen har hatt å seie i historia, og i korleis vi kan forstå viktige forskjellar og likskapar mellom dei nordiske landa. Studiet vil vidare gjere studentane kjende med historisk arbeidsmåte og grunnlaget for historisk kunnskap.

Videre studiemuligheter

Dei to studia, årsstudiet og halvårsstudiet, gjev til saman 90 studiepoeng. Halvårsstudiet inngår i bachelorprogrammet BA i historiske fag med fordjuping i historie. Kombinasjonen oppfyller òg kravet til den spesifikke historiedelen i ein bachelorgrad for dei som ønskjer å gå vidare til eit masterstudium i historie ved eit av universiteta.
Ein kan likeeins nytte ein bachelorgrad med fagleg fordjuping i historie som grunnlag for hovudfaget i kulturstudiar ved Høgskolen i Telemark.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Nordisk historie
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
3507 Nordisk historie 30,00 O 30
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Påbyggjingsstudiet vil normalt utgjere eitt semesters arbeid. Det totale pensumet er på om lag 2300 sider. Det er sett saman av fire delar:

1) Metode/teori med eit pensum på ca. 400 sider.
2) Nordisk historie oversyn med eit pensum på ca. 550 sider.
3-4) To emne med eit pensum på ca. 700 sider kvar. Emna gjev høve til meir inngåande studium. Dei er først og fremst tematisk avgrensa, og det kronologiske spennet vil kunne variere. Dei vil ta for seg problemstillingar som ligg særleg til rette for eit nordisk perspektiv. Historiografisk stoff vert integrert i emnestudia.

Tilbodet av emne vil kunne variere frå det eine året til det neste.
Det er høve til å velje individuelle pensa eller pensumdelar som alternativ i samråd med faglærar(ar).
Hausten 2005 vil det bli undervist i emna "Politisk kultur, normer og sosial kontroll i Norden 1500-1800" og "Nordisk politisk kultur og 'den nordiske modellen'. Tida etter ca. midten av 1800?talet".

Arbeids- og læringsformer

Det kan bli fastsett obligatoriske arbeidskrav, m.a. innlevering av oppgåver, som gjeld alle studentane. Opplysningar om slike krav vil ein finne i semesterplanen for historie. Oppfylling av obligatoriske arbeidskrav er eit vilkår for å gå opp til eksamen i emnet.
Obligatoriske arbeidskrav vert ikkje evaluerte i eksamenssamanheng og kjem i tillegg til obligatoriske heimeoppgåver som inngår i eksamen/evaluering.
Faglærar kan kalle studenten inn til samtale før endeleg godkjenning av innleverte oppgåver.
Undervisningsformene vil veksle mellom forelesingar og seminar. Undervisninga er i regelen ikkje obligatorisk, og i slike høve kan studentane melde seg opp til eksamen utan å ha følgt undervisning. Ein rår likevel til at undervisninga blir følgt regelfast. Dersom delar av undervisninga er obligatorisk, vil dette gå fram av semsterkatalogen.
Studentar som ikkje følgjer undervisninga (heilt eller delvis), kan få pålegg om ei eller fleire oppgåveinnleveringar som obligatoriske arbeidskrav og vilkår for å gå opp til eksamen (sjå nedanfor). Faglærar er ansvarleg for slike pålegg. Normal frist for innlevering av oppgåver vil vere om lag to veker.
Ved sida av undervisninga vil studentane ha stor nytte av å samtale om pensum og studieproblem i eigne kollokviegrupper.
I tillegg til undervisninga på høgskolen vil studiet omfatte ein ekskursjon på 4-7 dagar. Ekskursjonen vil normalt kome i oktober. Ekskursjonen må sjåast på som i prinsippet obligatorisk, og studentar som har grunnar til ikkje å vere med, må melde frå om dette tidleg i semesteret

Vurderingsformer

Eksamen består av a) undervegsprøve i metode/teori og nordisk historie oversyn (skoleeksamen første halvdel av oktober), b) sluttprøve i dei to emnestudia (heimeeksamen pluss munnleg prøve seint november-desember). Det blir gjeve karakter etter ein femtrinns bokstavskala frå A til E for bestått og F for ikkje bestått. Prøva i metode/teori/oversyn tel ein tredjedel og prøva i emnestudia tel to tredjedelar av samla karakter for halvårsstudiet. Begge delprøvene må vere bestått
Ved kontinuasjonseksamen seinare semester vert heimeoppgåva i dei to emnestudia på visse vilkår erstatta av skoleeksamen.
Sjå elles nærare utgreiing nedanfor under omtalen av dei einskilde kursa.
Studentane må gjere seg kjende med og rette seg etter dei opplysningane som kjem i studieguide/semesterplan om eventuell emneregistrering, oppmelding til eksamen, krav om pensummelding, innlevering av oppgåver o.l.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 13.06.2005