517B Examen philosophicum med tilleggsemner

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse.

Målgruppe er studentar som ønskjer å kombinere studier med eit halvt år i utlandet. Studietilbodet er desentralisert til Bali, Brasil, Mexico, Cuba og Canada. Samarbeidsparnar er Gateway College, som er ansvarleg for den praktiske tilrettelegginga av tilbodet.

 

Mål for studieprogrammet

 

Videre studiemuligheter

Fullført studium med 30 studiepoeng kan godkjennast i ein bachelorgrad etter søknad.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Studieopplegg i samarbeid med Gateway College
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
3524 Examen Philosophicum 10,00 O 10 10
3525 Examen Facultatum 10,00 O 10 10
2702 Spansk 1 10,00 V 10 10
2704 Spansk 2 10,00 V 10 10
2705 Spansk 3 10,00 V 10 10
2706 Spansk 30,00 V 30 30
2707 Fransk 1 10,00 V 10 10
2708 Fransk 2 10,00 V 10 10
2709 Fransk 3 10,00 V 10 10
2710 Fransk 30,00 V 30 30
2711 Indonesisk 1 10,00 V 10 10
2712 Portugisisk 10,00 V 10 10
2716 Latin-Amerika i verden 10,00 V 10 10
2718 Idrett, kultur og samfunn 20,00 V 20 20
5902 Tverrkulturell kommunikasjon 10,00 V 10 10
3353 Menneske, samfunn og stat - politiske
idear si historie
10,00 V 10 10
5400 Reiseliv og samfunn 10,00 V 10 10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Arbeids- og læringsformer

Arbeidsformer er forelesingar, seminar og gruppearbeid. Undervisninga kan bli gitt i bolkar. Det krevst stor arbeidsinnsats for å klare å gjennomføre studiet etter planen.

Sjå nedanfor kva for emner som kan vere aktuelle.

Vurderingsformer

Undervegsvurderingar og slutteksamen. Sjå nærare omtale under kvart emne.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 13.06.2005