521 Engelsk, årsstudium

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Målgruppe er alle søkjarar som ønskjer seg ein god grunnleggande kompetanse innan engelsk, anten til bruk i undervisning eller i anna arbeid som krev gode engelskkunnskapar.

 

Mål for studieprogrammet

Studiet gjev ei brei innføring i britisk og amerikansk litteratur og kultur, kunnskap om tilhøva i resten av den engelskspråklege verda, god innsikt i engelsk grammatikk og fonetikk, og i den munnlege bruken av språket. Det vert og lagt vekt på bruken av faget i undervisnings- og formidlingssamanheng. Årsstudiet gjev undervisningskompetanse i engelsk i ungdomsskolen og den vidaregåande skolen.

Videre studiemuligheter

Studiet kan inngå som ein sjølvstendig eining i ein bachelorgrad. Det kan vere grunnlaget for fordjupingsemner (tidlegare mellomfagstillegg)  i engelsk og seinare ein del av opptaksgrunnlaget for masterstudium i engelsk. Studiet gir undervisningskompetanse i engelsk i grunnskolen og den vidaregåande skolen.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Engelsk årsstudium
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2001 Introduction to British Studies 10,00 O 10  
2003 Introduction to American Studies 10,00 O 10  
2005 Introduction to English Language 10,00 O 10  
2000 Practical English 10,00 V   10
2002 British Literature and Society 1600-1900 10,00 O   10
2004 American Topics 10,00 O   10
2006 Sounds and Structures of the English
Language
10,00 O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er sett saman av sju emne, kvart på 10 studiepoeng. Emnet 2000 Practical English (valfag) kan erstatte eit av dei andre emna, men dersom ein ønskjer å gå vidare med engelskstudiar (masternivå) bør ein ta dei seks emna som er markert med O(bligatorisk). 

Arbeids- og læringsformer

Arbeids- og undervisningsformene inkluderer både forelesingar, seminar, skriftleg og munnleg prosjektarbeid og innleveringar. All undervisninga går føre seg på engelsk. Det vil i løpet av studietida bli høve til deltaking på ein to-vekers ekskursjon til Det norske studiesenteret i Storbritannia, York.

Vurderingsformer

Alle emna vil ha ei blanding av undervegsvurdering og sluttprøver. Formene vil variere frå emne til emne.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 13.06.2005